Back to Top

Uncategorised

title

หมวด: Uncategorised พิมพ์
040565 750x530

 Untitled 2


 

                             Picsart 22 03 23 09 55 44 895                                    Picsart 22 03 23 09 54 50 366                             
 

 1

                        

newweb

 

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจความพร้อมในการเตรียมการรับเสด็จฯ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

หมวด: Uncategorised พิมพ์

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจความพร้อมในการเตรียมการรับเสด็จฯ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

อ่านเพิ่มเติม...

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

หมวด: Uncategorised พิมพ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วม 3 มหาวิทยาลัย จัดโครงการด้านเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเป้าหมาย การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตขุนยวมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

หมวด: Uncategorised พิมพ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วม 3 มหาวิทยาลัย จัดโครงการด้านเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเป้าหมาย การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตขุนยวมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

หมวด: Uncategorised พิมพ์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางธิติพร จินดาหลวง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่อ่องสอน และพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ณ สถานีโทรทัศน์วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมวด: Uncategorised พิมพ์

1. มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย

1.1 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

1.2 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

1.3 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 243/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด

1.4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5621 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

 

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

2.1 คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 1599/2563 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 2298/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพิ่มเติม

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 424/2564 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพิ่มเติม

2.2 คณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 2959/2563 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

3. ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

3.1 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

♦ การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 รายงานการประชุม | ภาพการประชุม

♦ การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 รายงานการประชุม | ภาพการประชุม

♦ การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 รายงานการประชุม | ภาพการประชุม

3.2 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

♦ การประชุมทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 รายงานการประชุม

 

4. การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

4.1 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพการประชุม

สรุปการประชุม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563