ด้านแรงงาน

ชื่อระบบหน่วยงานWeb ServiceApp Service
AndroidIOS
ระบบ Smart Job Center (ค้นหางาน/ค้นหาคน) สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน    
ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน    
ตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลสำหรับผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน    
ระบบอำนวยความสะดวกสำหรับสถานประกอบการและบุคคลทั่วไป สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน    
ระบบสมาชิกผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน    
ระบบ E-Service บริการประชาชนและสถานประกอบการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน    
ระบบจ้างงานเด็กจบใหม่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน    
ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตน กรณีว่างงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน    
ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน    

ด้านการเกษตร

ชื่อระบบหน่วยงานWeb ServiceApp Service
AndroidIOS
ระบบ e-Movement
(ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน    
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน    
ระบบเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านปศุสัตว์ภาคประชาชน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน    
ระบบ TARR คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน    

ด้านสาธารณสุข

ชื่อระบบหน่วยงานWeb ServiceApp Service
AndroidIOS
ระบบ Health Data Center สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน    
ระบบโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน    
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน    
ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน    

ด้านสังคม

- ไม่มีข้อมูล -

ด้านคมนาคมขนส่ง

ชื่อระบบหน่วยงานWeb ServiceApp Service
AndroidIOS
DLT QR LICENCE
(ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตขับรถ)
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน    
DLT Smart Queue
(จองคิวบริการของสำนักงานขนส่งจังหวัด)
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน    
ระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน    
DLT GPS
(ค้นหาตำแหน่งรถโดยสาร ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก)
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน    
ระบบการชำระภาษีรถยนต์ประจำปีผ่านอินเตอร์เน็ต สำหรับประชาชน สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน    

ด้านพาณิชย์ / อุตสาหกรรม

ชื่อระบบหน่วยงานWeb ServiceApp Service
AndroidIOS
ระบบลงทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน    
ระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนกลาง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน    

ด้านสิ่งแวดล้อม

ชื่อระบบหน่วยงานWeb ServiceApp Service
AndroidIOS
Air4Thai
(แอพพลิเคชั่นรายงานดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน    
Forest4Thai
(ตรวจสอบแนวเขตพื้นที่และข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติ)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน    
พิทักษ์ไพร
(ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่บุกรุกป่าไม้)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน    
Badan4Thai
(เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านน้ำบาดาลให้ประชาชน)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ชุมชนไม้มีค่า
(สนับสนุนให้ปลูกต้นไม้ประเภทไม้มีค่า เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
NationalPark4Thai (สำหรับตรวจสอบและแสดงแนวเขตกรมอุทยาน ) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน    

ด้านที่ดิน

- ไม่มีข้อมูล -

ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ไม่มีข้อมูล -

ด้านโยธาและผังเมือง

ชื่อระบบหน่วยงานWeb ServiceApp Service
AndroidIOS
ระบบให้คำปรึกษาการตรวจสอบโรงมหรสพ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน    
ประกาศข่าวงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน    
ดาวน์โหลดเอกสารทางราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน    
แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน    

ด้านยุติธรรม

ชื่อระบบหน่วยงานWeb ServiceApp Service
AndroidIOS
LED QUEUE
(ระบบการรับจองคิวการบังคับคดีล่วงหน้า)
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
LED ABC
(ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลบุคคลล้มละลายและข้อมูลนิติบุคคลล้มละลาย)
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
LED Debt Info
(ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลอายัดเงินในคดีและยอดหนี้คงเหลือ)
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
LED Property
(ค้นหาทรัพย์ขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี)
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

ด้านดิจิทัล

- ไม่มีข้อมูล -

ด้านการเงินการคลัง

ชื่อระบบหน่วยงานWeb ServiceApp Service
AndroidIOS
ระบบลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน    

ด้านพลังงาน

ชื่อระบบหน่วยงานWeb ServiceApp Service
AndroidIOS
Data energy
(ฐานข้อมูลพลังงานรายภูมิภาคของไทย)
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน