Back to Top
 

การบริหารราชการ

เจ้าเมืองและผู้ว่าราชการจังหวัด

เจ้าเมือง

ลำดับที่ชื่อ-สกุลระยะเวลาการดำรงตำแหน่งภาพ
1. พญาสิงหนาทราชา (ชานกะเล) ปี พ.ศ. 2417 - ปี พ.ศ. 2427
2. เจ้าแม่นางเมี้ยะ (เจ้านางเมี้ยะ) ปี พ.ศ. 2427 - ปี พ.ศ. 2434
3. พญาพิทักษ์สยามเขต (ปู่ขุนโท้ะ) ปี พ.ศ. 2434 - ปี พ.ศ. 2450
4. พญาพิศาลฮ่องสอนกิจ หรือ พญาพิศาลฮ่องสอนบุรี (ขุนหลู่ หรือ ขุนหลู่ชิง) ปี พ.ศ. 2450 - ปี พ.ศ. 2484
  หมายเหตุ ปี พ.ศ. 2448 เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ เป็นการปกครองแบบมณฑล ย้ายที่ตั้งเมืองไปที่เมืองยวมหรือแม่สะเรียง คงมีเจ้าเมืองไว้ที่ปรึกษาของทางราชการแต่ไม่มีอำนาจในการบริหารแผ่นดิน

 

ผู้ว่าราชการจังหวัด

ลำดับที่ชื่อ-สกุลระยะเวลาการดำรงตำแหน่งภาพ
1. พระยาศรสุรราช (เปลื้อง) ปี พ.ศ. 2455- ปี พ.ศ. 2455
2. พันตำรวจตรี พระสุรการบัญชา (ยิ้ม นีละโยธิน) ปี พ.ศ. 2455 - ปี พ.ศ. 2463
3. พระพิทักษ์เทพธานี (ปุ่น อาสนจินดา) ปี พ.ศ. 2463 - ปี พ.ศ. 2470
4. พระประธานธุรารักษ์ (ถาบ ผลนิวาส) ปี พ.ศ. 2470 - ปี พ.ศ. 2472
5. พระพายัพพิริยกิจ (เอม ทินนะลักษณ์) 18 ธันวาคม 2472 - ปี พ.ศ. 2473
6. พระพิบูลย์บริหาร(ทรัพย์ สุวรรณสมบูรณ์) 1 เมษายน 2473 - ปี พ.ศ. 2481
7. หลวงพำนักนิกรชน (อุ่น สมิตตามร) 6 มิถุนายน 2481 - 5 สิงหาคม 2483
8. ขุนไกรกิตตยานุกูล (อัมพร สาครพันธ์) 6 สิงหาคม 2483 - 1 มิถุนายน 2486
9. หม่อมราชวงศ์บุง ลดาวัลย์ 20 พฤศจิกายน 2486 - 10 มิถุนายน 2487
10. นายพรหม สูตรสุคนธ์ 11 มิถุนายน 2487 - 29 เมษายน 2488
11. นายถนอม พิบูลย์มงคล 30 เมษายน 2488 - 1 ธันวาคม 2490
12. ขุนบุรราษฎร์นราภัย (สอาด สุตบุตร) 1 กุมภาพันธ์ 2491 - 4 มกราคม 2493
13. นายมานิต ปุรณะพรรค์ 14 มกราคม 2493 - 9 มิถุนายน 2496
14. นายทำนุก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 10 มิถุนายน 2496 - 20 ธันวาคม 2497
15. นายจำรัส ธารีสาร 1 มิถุนายน 2498 - 23 พฤศจิกายน 2500
16. นายเครือ สุวรรณสิงห์ 17 กรกฎาคม 2500 - 14 มิถุนายน 2501
17. นายสุจิตต์ สมบัติศิริ 15 มิถุนายน 2501 - 27 กันยายน 2507
18. นายสุวรรณ กฤตธรรม 1 ตุลาคม 2507 - 30 กันยายน 2508
19. นายเอี่ยม เกรียงศิริ 1 ตุลาคม 2508 - 30 เมษายน 2512
20. พันตำรวจเอกเปลื้อง ตันตาคม 1 พฤศจิกายน 2512 - 30 กันยายน 2514
21. พลตรีปราการ ภูวนารถนุรักษ์ 1 ตุลาคม 2514 - 30 สิงหาคม 2515
22. นายสุโข อินทรประชา 1 ตุลาคม 2515 - 30 กันยายน 2518
23. นายอรุณ ปุสเทพ 1 ตุลาคม 2518 - 30 กันยายน 2519
24. นายไพฑูรย์ ลิมปิทีป 1 ตุลาคม 2519 - 30 กันยายน 2521
25. นายจำนง ยังเทียน 1 ตุลาคม 2521 - 30 กันยายน 2523
26. นายอนันท์ มีชำนะ 1 ตุลาคม 2523 - 30 กันยายน 2526
27. นายวนิช พรพิบูลย์ 1 ตุลาคม 2526 - 30 กันยายน 2528
28. นายคงศักดิ์ ลิ่วมโนมนต์ 1 ตุลาคม 2528 - 30 กันยายน 2530
29. นายประมูล สังฆมณี 1 ตุลาคม 2530 - 30 กันยายน 2531
30. นายประมวล รุจนเสรี 1 ตุลาคม 2531 - 5 สิงหาคม 2533
31. ร้อยตรีชาญชัย ใจใส 6 สิงหาคม 2533 - 30 กันยายน 2535
32. นายสหัส พินทุเสนีย์ 1 ตุลาคม 2535 - 24 พฤษภาคม 2537
33. นายสมเจตน์ วิริยะดำรงค์ 25 พฤษภาคม 2537 - 30 กันยายน 2539
34. นายภักดี ชมภูมิ่ง 1 ตุลาคม 2539 - 24 เมษายน 2541
35. นายสำเริง ปุณโยปกรณ์ 25 เมษายน 2541 - 30 กันยายน 2542
36. นายพจน์ อู่ธนา 1 ตุลาคม 2542 - 30 กันยายน 2545
37. นายสุพจน์ เลาวัณย์ศิริ 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2548
38. นายดิเรก ก้อนกลีบ 1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2550
39. นายธงชัย วงษ์เหรียญทอง 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2552
40. นายกำธร ถาวรสถิตย์ 1 ตุลาคม 2552 - 8 มกราคม 2555
41. นางนฤมล ปาลวัฒน์ 9 มกราคม 2555 - 30 กันยายน 2556
42. นายสุรพล พนัสอำพล 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2558
43. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
44. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ 1 ตุลาคม 2559 - 28 มิถุนายน 2561
45. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ 29 มิถุนายน 2561 - 30 กันยายน 2562
46. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ 1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนรวมทั้งสิ้น 50 แห่ง ประกอบด้วย

  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
  2. เทศบาลเมือง 1 แห่ง
  3. เทศบาลตำบล 6 แห่ง
  4. องค์การบริหารส่วนตำบล 42 แห่ง

มีรายละเอียด ดังนี้

จังหวัด/อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน     1 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
2 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง
3 องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู
4 องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่
5 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา
6 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง
อำเภอขุนยวม 1 เทศบาลตำบลขุนยวม 1 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม
    2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา
3 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
4 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย
5 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊
6 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ
อำเภอปาย 1 เทศบาลตำบลปาย 1 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้
    2 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
4 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้
5 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว
6 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง
7 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา
อำเภอแม่สะเรียง         1 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง 1 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
2 เทศบาลตำบลแม่ยวม 2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง
3 เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ
    4 องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน
5 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋
อำเภอแม่ลาน้อย 1 เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย 1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย
    2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง
3 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม
4 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม
6 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจาง
7 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติคีรี
8 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย
อำเภอสบเมย     1 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย
2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
3 องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
4 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด
5 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโป่ง
6 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ
อำเภอปางมะผ้า     1 องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง
2 องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า
3 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด
4 องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

ลำดับที่ชื่อ-สกุลระยะเวลาการดำรงตำแหน่งภาพ
1. นายอุทัย ไวทยะเสวี 1 ตุลาคม 2523 - 30 กันยายน 2524
2. นายณัฐพล ไชยรัตน์ 1 ตุลาคม 2524 - 30 กันยายน 2527
3. นายทองคำ เขื่อนทา 1 ตุลาคม 2527- 30 กันยายน 2531
4. ร้อยเอก สุรจิตร ชมาฤกษ์ 1 ตุลาคม 2531 - 30 กันยายน 2534
5. นายสำเริง บุญโยปกรณ์ 1 ตุลาคม 2534 - 30 กันยายน 2535
6. นายภักดี ชมภูมิ่ง 1 ตุลาคม 2535 - 30 กันยายน 2538
7. นายอมรพันธ์ นิมานันท์ 1 ตุลาคม 2538 - 3 ตุลาคม 2542
8. นายชาญณรงค์ ยงพาณิชย์ 14 มิถุนายน 2539 - 19 ตุลาคม 2540
9. นายนิพนธ์ คำพา 20 ตุลาคม 2540- 30 กันยายน 2541
10. นายปริยะ ศิริกุล 1 ตุลาคม 2541 - 21 มกราคม 2544
11. นายอธิคม สุพรรณพงศ์ 4 ตุลาคม 2542 - 17 พฤษจิกายน 2545
12. นายพิษณุ สวัสดี 22 มกราคม 2544- 30 กันยายน 2546
13. นายชนะ นาคสุริยะ 18 พฤศจิกายน 2545 - 3 มิถุนายน 2550
14. นายสิทธิชัย ประเสริฐศรี 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2549
15. นายวันชัย สุทธิวรชัย 4 มิถุนายน 2550 - 27 พฤศจิกายน 2551
16. นายวิเชียร จันทรโณทัย 28 พฤศจิกายน 2551 - 21 มิถุนายน 2552
17. นายธานินทร์ สุภาแสน 22 มิถุนายน 2552 - 12 มกราคม 2555
18. นายทวีศักดิ์ วัฒนธรรมรักษ์ 14 ธันวาคม 2549 - 30 กันยายน 2556
19. นายสุทธา สายวาณิชย์ 13 มกราคม 2555 - 30 พฤศจิกายน 2557
20. นายอัครเดช เจิมศิริ 21 ตุลาคม 2556 - 30 พฤศจิกายน 2557
21. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ 1 ธันวาคม 2557 - 9 ตุลาคม 2559
22. นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ 1 ธันวาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
23. นายวิรุฬ พรรณเทวี 1 ตุลาคม 2558 - 9 ตุลาคม 2559
24. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ 10 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
25. นายสำเริง ไชยเสน 10 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
26. นายประจวบ อาจารพงษ์ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2562
27. นายสาคร รุ่งเรือง 1 ตุลาคม 2560 - 7 ตุลาคม 2561
28. นายจารึก เหล่าประเสริฐ 8 ตุลาคม 2561 - 22 ธันวาคม 2562
29. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง 23 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน
30. นางสาวศันสนีย์ ทาสม 23 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน

หน่วยงานราชการ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553 ที่กำหนดการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบคือ การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของราชการบริหารส่วนภาคกลางที่จัดตั้งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานของราชการบริหารส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีดังนี้

 

หน่วยงานของราชการบริหารส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด

จำนวน 34 หน่วยงาน 35 แห่ง ดังนี้

หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด
1. สำนักนายกรัฐมนตรี 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. กระทรวงกลาโหม 2. สำนักงานสัสดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. กระทรวงการคลัง 3. สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
5. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 5. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7. สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
8. สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
9. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
10. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
11. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
7. กระทรวงคมนาคม 12. สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน
8. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 13. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
9. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 14. สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
10. กระทรวงพลังงาน 15. สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
11. กระทรวงพาณิชย์ 16. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
12. กระทรวงมหาดไทย 17. สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
18. ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
19. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
20. สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
22. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
23. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
13. กระทรวงยุติธรรม 24. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
25. เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
26. เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง
27. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14. กระทรวงแรงงาน 28. สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
29. สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
30. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
31. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
15. กระทรวงวัฒนธรรม 32. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
16. กระทรวงสาธารณสุข 33. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
17. กระทรวงอุตสาหกรรม 34. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
18. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 35. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

หน่วยงานของราชการบริหารส่วนกลางที่จัดตั้งในจังหวัด

1. หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานของราชการบริหารส่วนกลางที่จัดตั้งในจังหวัด
1. สำนักนายกรัฐมนตรี 1.1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1.2 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1.3 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1.4 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สะเรียง
1.6 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1.7 ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ

หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานของราชการบริหารส่วนกลางที่จัดตั้งในจังหวัด
1. กระทรวงกลาโหม 1.1 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36
1.2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 หรือ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 (มีการสับเปลี่ยนกำลังพลทุก ๆ 2 ปี)
1.3 กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7
1.4 กรมทหารพรานที่ 36 (หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36)
1.5 หน่วยประสานงานชายแดนไทย-พม่า ประจำพื้นที่ 2
1.6 สำนักงานโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนแม่ฮ่องสอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1.7 ศูนย์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
2. กระทรวงการคลัง 2.1 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
2.2 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน
2.3 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
2.4 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
2.5 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง
3. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3.1 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3.2 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3.3 สำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3.4 ศูนย์ประชาบดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน
4.2 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
4.3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)
4.4 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน
4.5 ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน
4.6 ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน
4.7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน
4.8 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน
4.9 สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
4.10 ด่านตรวจพืชแม่ฮ่องสอน
4.11 ด่านตรวจพืชแม่สะเรียง
5. กระทรวงคมนาคม 5.1 ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
5.2 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดแม่ฮ่องสอน
5.3 สำนักงานแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
6.2 ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6.3 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
6.4 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน
7. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 7.1 สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน
8. กระทรวงพลังงาน 8.1 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ฮ่องสอน
8.2 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่สะงา
8.3 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่สะเรียง
8.4 โรงจักรดีเซลแม่ฮ่องสอน
8.5 โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ผาบ่อง
9. กระทรวงมหาดไทย 9.1 ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 สาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
10. กระทรวงยุติธรรม 10.1 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
10.2 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
11. กระทรวงแรงงาน 11.1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
12. กระทรวงศึกษาธิการ 12.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
12.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
12.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
12.4 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
12.5 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
12.6 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
12.7 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
12.8 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
12.9 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
12.10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21
12.11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
12.12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
** โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นศูนย์ประสานงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
13. กระทรวงสาธารณสุข 13.1 โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
13.2 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.1 แม่ฮ่องสอน 
14. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 14.1 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
14.2 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

3. หน่วยงานในสังกัดส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานของราชการบริหารส่วนกลางที่จัดตั้งในจังหวัด
1. สำนักงานอัยการสูงสุด 1.1 สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1.2 สำนักงานอัยการจังหวัดแม่สะเรียง
1.3 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1.4 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2.1 ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2.2 สถานีตำรวจท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน
2.3 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2.4 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336
2.5 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 337
2.6 พิสูจน์หลักฐานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2.7 สันติบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

4. หน่วยงานในสังกัดหน่วยงานของศาล

หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานของราชการบริหารส่วนกลางที่จัดตั้งในจังหวัด
1. สำนักงานศาลยุติธรรม 1.1 ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1.2 ศาลจังหวัดแม่สะเรียง
1.3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

5. รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานของราชการบริหารส่วนกลางที่จัดตั้งในจังหวัด
1. สำนักนายกรัฐมนตรี 1.1 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน 1
1.2 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
2. กระทรวงการคลัง 2.1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน
2.2 ธนาคารออมสิน สาขาแม่ฮ่องสอน
2.3 ธนาคาร SME สาขาแม่ฮ่องสอน
2.4 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาแม่ฮ่องสอน
3. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 3.1 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3.2 ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4.1 การยางแห่งประเทศไทยสาขาแม่ฮ่องสอน
4.2 สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 5.1 ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5.2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
5.3 สำนักงานบริการลูกค้า กสท แม่ฮ่องสอน
6. กระทรวงมหาดไทย 6.1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน
6.2 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน

6. หน่วยงานในสังกัดหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานของราชการบริหารส่วนกลางที่จัดตั้งในจังหวัด
1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 1.1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2.1 สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 3.1 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

7. หน่วยงานในสังกัดองค์กรอิสระ (หน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคล)

หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานของราชการบริหารส่วนกลางที่จัดตั้งในจังหวัด
1. สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 1.1 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2.1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน