องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนรวมทั้งสิ้น 50 แห่ง ประกอบด้วย

  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
  2. เทศบาลเมือง 1 แห่ง
  3. เทศบาลตำบล 6 แห่ง
  4. องค์การบริหารส่วนตำบล 42 แห่ง

มีรายละเอียด ดังนี้

จังหวัด/อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน     1 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
2 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง
3 องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู
4 องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่
5 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา
6 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง
อำเภอขุนยวม 1 เทศบาลตำบลขุนยวม 1 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม
    2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา
3 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
4 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย
5 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊
6 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ
อำเภอปาย 1 เทศบาลตำบลปาย 1 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้
    2 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
4 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้
5 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว
6 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง
7 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา
อำเภอแม่สะเรียง         1 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง 1 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
2 เทศบาลตำบลแม่ยวม 2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง
3 เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ
    4 องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน
5 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋
อำเภอแม่ลาน้อย 1 เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย 1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย
    2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง
3 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม
4 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม
6 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจาง
7 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติคีรี
8 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย
อำเภอสบเมย     1 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย
2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
3 องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
4 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด
5 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโป่ง
6 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ
อำเภอปางมะผ้า     1 องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง
2 องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า
3 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด
4 องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม