ลำดับที่ชื่อ-สกุลระยะเวลาการดำรงตำแหน่งภาพ
1. นายอุทัย ไวทยะเสวี 1 ตุลาคม 2523 - 30 กันยายน 2524
2. นายณัฐพล ไชยรัตน์ 1 ตุลาคม 2524 - 30 กันยายน 2527
3. นายทองคำ เขื่อนทา 1 ตุลาคม 2527- 30 กันยายน 2531
4. ร้อยเอก สุรจิตร ชมาฤกษ์ 1 ตุลาคม 2531 - 30 กันยายน 2534
5. นายสำเริง บุญโยปกรณ์ 1 ตุลาคม 2534 - 30 กันยายน 2535
6. นายภักดี ชมภูมิ่ง 1 ตุลาคม 2535 - 30 กันยายน 2538
7. นายอมรพันธ์ นิมานันท์ 1 ตุลาคม 2538 - 3 ตุลาคม 2542
8. นายชาญณรงค์ ยงพาณิชย์ 14 มิถุนายน 2539 - 19 ตุลาคม 2540
9. นายนิพนธ์ คำพา 20 ตุลาคม 2540- 30 กันยายน 2541
10. นายปริยะ ศิริกุล 1 ตุลาคม 2541 - 21 มกราคม 2544
11. นายอธิคม สุพรรณพงศ์ 4 ตุลาคม 2542 - 17 พฤษจิกายน 2545
12. นายพิษณุ สวัสดี 22 มกราคม 2544- 30 กันยายน 2546
13. นายชนะ นาคสุริยะ 18 พฤศจิกายน 2545 - 3 มิถุนายน 2550
14. นายสิทธิชัย ประเสริฐศรี 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2549
15. นายวันชัย สุทธิวรชัย 4 มิถุนายน 2550 - 27 พฤศจิกายน 2551
16. นายวิเชียร จันทรโณทัย 28 พฤศจิกายน 2551 - 21 มิถุนายน 2552
17. นายธานินทร์ สุภาแสน 22 มิถุนายน 2552 - 12 มกราคม 2555
18. นายทวีศักดิ์ วัฒนธรรมรักษ์ 14 ธันวาคม 2549 - 30 กันยายน 2556
19. นายสุทธา สายวาณิชย์ 13 มกราคม 2555 - 30 พฤศจิกายน 2557
20. นายอัครเดช เจิมศิริ 21 ตุลาคม 2556 - 30 พฤศจิกายน 2557
21. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ 1 ธันวาคม 2557 - 9 ตุลาคม 2559
22. นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ 1 ธันวาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
23. นายวิรุฬ พรรณเทวี 1 ตุลาคม 2558 - 9 ตุลาคม 2559
24. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ 10 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
25. นายสำเริง ไชยเสน 10 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
26. นายประจวบ อาจารพงษ์ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2562
27. นายสาคร รุ่งเรือง 1 ตุลาคม 2560 - 7 ตุลาคม 2561
28. นายจารึก เหล่าประเสริฐ 8 ตุลาคม 2561 - 22 ธันวาคม 2562
29. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง 23 ธันวาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
30. นางสาวศันสนีย์ ทาสม 23 ธันวาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
31. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ 2 พฤศจิกายน 2563 - 28 มกราคม 2565
32. นายชนก มากพันธุ์ 2 พฤศจิกายน 2563 - 14 พฤศจิกายน 2564
33. นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ 15 พฤศจิกายน 2564 - ปัจจุบัน
34. นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ 31 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน