Back to Top
 

การบริหารราชการ

ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่ทางไปรษณีย์

ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

แผนที่

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร

หน่วยงานหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรสาร
ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-2158 0-5361-2158
ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คนที่ 1) 0-5361-2012 0-5361-2012
ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คนที่ 2) 0-5361-2242 0-5361-2242
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-2156 0-5361-2788
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-2198 0-5361-2198
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-4313 0-5361-4313
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-2138 0-5361-2138
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-53xx-xxxx 0-53xx-xxxx
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-53xx-xxxx 0-53xx-xxxx
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-53xx-xxxx 0-53xx-xxxx
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-53xx-xxxx 0-53xx-xxxx
สำนักงานสัสดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-53xx-xxxx 0-53xx-xxxx
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-53xx-xxxx 0-53xx-xxxx
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-53xx-xxxx 0-53xx-xxxx
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-53xx-xxxx 0-53xx-xxxx
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-53xx-xxxx 0-53xx-xxxx
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-53xx-xxxx 0-53xx-xxxx
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-53xx-xxxx 0-53xx-xxxx
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-53xx-xxxx 0-53xx-xxxx
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-53xx-xxxx 0-53xx-xxxx
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-53xx-xxxx 0-53xx-xxxx
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-53xx-xxxx 0-53xx-xxxx
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-53xx-xxxx 0-53xx-xxxx
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-53xx-xxxx 0-53xx-xxxx
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-53xx-xxxx 0-53xx-xxxx
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-53xx-xxxx 0-53xx-xxxx
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-53xx-xxxx 0-53xx-xxxx
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-53xx-xxxx 0-53xx-xxxx
เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง 0-53xx-xxxx 0-53xx-xxxx
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-53xx-xxxx 0-53xx-xxxx
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-53xx-xxxx 0-53xx-xxxx
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-53xx-xxxx 0-53xx-xxxx
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-53xx-xxxx 0-53xx-xxxx
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-53xx-xxxx 0-53xx-xxxx
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-53xx-xxxx 0-53xx-xxxx
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-53xx-xxxx 0-53xx-xxxx
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-53xx-xxxx 0-53xx-xxxx
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-53xx-xxxx 0-53xx-xxxx

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

 

วิสัยทัศน์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

 

วิสัยทัศน์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

 

วิสัยทัศน์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

 

วิสัยทัศน์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

 

วิสัยทัศน์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

 

วิสัยทัศน์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

 

วิสัยทัศน์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

 

วิสัยทัศน์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

อำนาจหน้าที่ของจังหวัด

อำนาจหน้าที่ของจังหวัด

1. บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ

2. บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

3. บริหารราชการตามคำแนะนำและคำชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวง ในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี

4. กำกับดูแลการปฏิบัติราชการ อันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการ ซึ่งประจำอยู่ในจังหวัดนั้น ยกเว้นข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครูให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือยับยั้งการกระทำใดๆ ของข้าราชการในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราว แล้วรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง

5. ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหาร ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครู ผู้ตรวจราชการ และหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตหรือภาคในการพัฒนาจังหวัด หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ

6. เสนองบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัด และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

7. ควบคุมดูแลการบริหารราการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย

8. กำกับการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานองค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ให้มีอำนาจทำรายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด องค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

9. บรรจุ แต่งตั้ง ให้บำเหน็จ และลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย และตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวงหรืออธิบดีมอบหมาย