เจ้าเมือง

ลำดับที่ชื่อ-สกุลระยะเวลาการดำรงตำแหน่งภาพ
1. พญาสิงหนาทราชา (ชานกะเล) ปี พ.ศ. 2417 - ปี พ.ศ. 2427
2. เจ้าแม่นางเมี้ยะ (เจ้านางเมี้ยะ) ปี พ.ศ. 2427 - ปี พ.ศ. 2434
3. พญาพิทักษ์สยามเขต (ปู่ขุนโท้ะ) ปี พ.ศ. 2434 - ปี พ.ศ. 2450
4. พญาพิศาลฮ่องสอนกิจ หรือ พญาพิศาลฮ่องสอนบุรี (ขุนหลู่ หรือ ขุนหลู่ชิง) ปี พ.ศ. 2450 - ปี พ.ศ. 2484
  หมายเหตุ ปี พ.ศ. 2448 เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ เป็นการปกครองแบบมณฑล ย้ายที่ตั้งเมืองไปที่เมืองยวมหรือแม่สะเรียง คงมีเจ้าเมืองไว้ที่ปรึกษาของทางราชการแต่ไม่มีอำนาจในการบริหารแผ่นดิน

 

ผู้ว่าราชการจังหวัด

ลำดับที่ชื่อ-สกุลระยะเวลาการดำรงตำแหน่งภาพ
1. พระยาศรสุรราช (เปลื้อง) ปี พ.ศ. 2455- ปี พ.ศ. 2455
2. พันตำรวจตรี พระสุรการบัญชา (ยิ้ม นีละโยธิน) ปี พ.ศ. 2455 - ปี พ.ศ. 2463
3. พระพิทักษ์เทพธานี (ปุ่น อาสนจินดา) ปี พ.ศ. 2463 - ปี พ.ศ. 2470
4. พระประธานธุรารักษ์ (ถาบ ผลนิวาส) ปี พ.ศ. 2470 - ปี พ.ศ. 2472
5. พระพายัพพิริยกิจ (เอม ทินนะลักษณ์) 18 ธันวาคม 2472 - ปี พ.ศ. 2473
6. พระพิบูลย์บริหาร(ทรัพย์ สุวรรณสมบูรณ์) 1 เมษายน 2473 - ปี พ.ศ. 2481
7. หลวงพำนักนิกรชน (อุ่น สมิตตามร) 6 มิถุนายน 2481 - 5 สิงหาคม 2483
8. ขุนไกรกิตตยานุกูล (อัมพร สาครพันธ์) 6 สิงหาคม 2483 - 1 มิถุนายน 2486
9. หม่อมราชวงศ์บุง ลดาวัลย์ 20 พฤศจิกายน 2486 - 10 มิถุนายน 2487
10. นายพรหม สูตรสุคนธ์ 11 มิถุนายน 2487 - 29 เมษายน 2488
11. นายถนอม พิบูลย์มงคล 30 เมษายน 2488 - 1 ธันวาคม 2490
12. ขุนบุรราษฎร์นราภัย (สอาด สุตบุตร) 1 กุมภาพันธ์ 2491 - 4 มกราคม 2493
13. นายมานิต ปุรณะพรรค์ 14 มกราคม 2493 - 9 มิถุนายน 2496
14. นายทำนุก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 10 มิถุนายน 2496 - 20 ธันวาคม 2497
15. นายจำรัส ธารีสาร 1 มิถุนายน 2498 - 23 พฤศจิกายน 2500
16. นายเครือ สุวรรณสิงห์ 17 กรกฎาคม 2500 - 14 มิถุนายน 2501
17. นายสุจิตต์ สมบัติศิริ 15 มิถุนายน 2501 - 27 กันยายน 2507
18. นายสุวรรณ กฤตธรรม 1 ตุลาคม 2507 - 30 กันยายน 2508
19. นายเอี่ยม เกรียงศิริ 1 ตุลาคม 2508 - 30 เมษายน 2512
20. พันตำรวจเอกเปลื้อง ตันตาคม 1 พฤศจิกายน 2512 - 30 กันยายน 2514
21. พลตรีปราการ ภูวนารถนุรักษ์ 1 ตุลาคม 2514 - 30 สิงหาคม 2515
22. นายสุโข อินทรประชา 1 ตุลาคม 2515 - 30 กันยายน 2518
23. นายอรุณ ปุสเทพ 1 ตุลาคม 2518 - 30 กันยายน 2519
24. นายไพฑูรย์ ลิมปิทีป 1 ตุลาคม 2519 - 30 กันยายน 2521
25. นายจำนง ยังเทียน 1 ตุลาคม 2521 - 30 กันยายน 2523
26. นายอนันท์ มีชำนะ 1 ตุลาคม 2523 - 30 กันยายน 2526
27. นายวนิช พรพิบูลย์ 1 ตุลาคม 2526 - 30 กันยายน 2528
28. นายคงศักดิ์ ลิ่วมโนมนต์ 1 ตุลาคม 2528 - 30 กันยายน 2530
29. นายประมูล สังฆมณี 1 ตุลาคม 2530 - 30 กันยายน 2531
30. นายประมวล รุจนเสรี 1 ตุลาคม 2531 - 5 สิงหาคม 2533
31. ร้อยตรีชาญชัย ใจใส 6 สิงหาคม 2533 - 30 กันยายน 2535
32. นายสหัส พินทุเสนีย์ 1 ตุลาคม 2535 - 24 พฤษภาคม 2537
33. นายสมเจตน์ วิริยะดำรงค์ 25 พฤษภาคม 2537 - 30 กันยายน 2539
34. นายภักดี ชมภูมิ่ง 1 ตุลาคม 2539 - 24 เมษายน 2541
35. นายสำเริง ปุณโยปกรณ์ 25 เมษายน 2541 - 30 กันยายน 2542
36. นายพจน์ อู่ธนา 1 ตุลาคม 2542 - 30 กันยายน 2545
37. นายสุพจน์ เลาวัณย์ศิริ 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2548
38. นายดิเรก ก้อนกลีบ 1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2550
39. นายธงชัย วงษ์เหรียญทอง 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2552
40. นายกำธร ถาวรสถิตย์ 1 ตุลาคม 2552 - 8 มกราคม 2555
41. นางนฤมล ปาลวัฒน์ 9 มกราคม 2555 - 30 กันยายน 2556
42. นายสุรพล พนัสอำพล 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2558
43. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
44. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ 1 ตุลาคม 2559 - 28 มิถุนายน 2561
45. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ 29 มิถุนายน 2561 - 30 กันยายน 2562
46. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
47. นายสิธิชัย จินดาหลวง 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
48. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ 15 ธันวาคม 2564 - ปัจจุบัน