ทำเนียบผู้บริหารจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562