การคมนาคมทางบก

สายทาง 

การเดินทางระหว่างจังหวัด มีถนนสายหลัก จำนวน 4 เส้นทาง คือ

 1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 เส้นทางจังหวัดเชียงใหม่ (อำเภอฮอด) – จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอขุนยวม อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) ระยะทาง 345 กิโลเมตร
 2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095 เส้นทางจังหวัดเชียงใหม่ (อำเภอแม่แตง) – จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) ระยะทาง 246 กิโลเมตร
 3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 เส้นทางจังหวัดตาก – อำเภอสบเมย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1236 เส้นทางอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ – อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 90 กิโลเมตร

การเดินทางระหว่างอำเภอ มีถนนสายหลัก จำนวน 3 เส้นทาง คือ 

 1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 เป็นเส้นทางระหว่างอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอแม่สะเรียง
 2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095 เป็นเส้นทางระหว่างอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปางมะผ้า และอำเภอปาย 
 3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 เป็นเส้นทางระหว่างอำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย
สายทางเส้นทางระยะทาง (กม.)ระยะทางจากเชียงใหม่ถึงแม่ฮ่องสอน (กม.)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095 จังหวัดเชียงใหม่ - อำเภอปาย 135 246
อำเภอปาย - อำเภอปางมะผ้า 44
อำเภอปางมะผ้า -อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 67
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 จังหวัดเชียงใหม่- อำเภอแม่สะเรียง 191 354
อำเภอแม่สะเรียง - อำเภอแม่ลาน้อย 30
อำเภอแม่ลาน้อย - อำเภอขุนยวม 67
อำเภอขุนยวม - อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 66
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 อำเภอแม่สะเรียง - อำเภอสบเมย 15  

สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง ส่วนใหญ่เป็นถนนความกว้างสองช่องจราจร ตัดผ่านพื้นที่ป่าไม้ ทิวเขา และภูเขา เป็นเส้นทางขึ้นเขา–ลงเขาที่มีความคดโค้งและลาดชัน มีทางโค้งต่อเนื่องเป็นระยะ ถนนมีสภาพชํารุดเป็นช่วง มักพบสิ่งกีดขวางช่องทางการจราจร ผู้ขับขี่จึงต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ใช้ความเร็วพอประมาณ และควรปฏิบัติตามป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด

การเดินทางโดยรถสารสาธารณะ

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนนาวาคชสาร ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พื้นที่สถานีโดยรวม ขนาด 6 ไร่ 15 ตารางวา มีช่องจอดรถโดยสารประจำทางจำนวน 12 ช่อง ช่องจำหน่ายตั๋ว 2 ช่อง ผู้ประกอบการที่ใช้ช่องจำหน่ายตั๋วจำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัทเปรมประชาขนส่ง จำกัด และบริษัทสมบัติทัวร์ จำกัด ติดต่อเจ้าหน้าควบคุมสถานี โทร. 053-684099

การเดินทางระหว่างจังหวัด มีบริษัทเอกชนให้บริการในเส้นทางเดินรถต่าง ๆ ดังนี้

 1. เส้นทางกรุงเทพ-แม่ฮ่องสอน (เส้นทางเดินรถ รถประจำทาง หมวด 2 สาย 961) เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก ถึงอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ผ่านอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ถึงบ้านแม่ตืน จังหวัดลำพูน แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1103 ผ่านอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ถึงอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ผ่านอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอขุนยวม ไปสุดเส้นทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทางทั้งสิ้น 928 กิโลเมตร ระยะเวลาเดินทาง 17 ชั่วโมง มีบริษัทเอกชนให้บริการเดินรถจำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัทสมบัติทัวร์ จำกัด โดยใช้รถทัวร์ปรับอากาศ
 2. เส้นทางเชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน (เส้นทางเดินรถ รถประจำทางหมวด 3 สาย 170) เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ผ่านอำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอขุนยวม ไปสิ้นสุดเส้นทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทางทั้งสิ้น 359 กิโลเมตร ระยะเวลาเดินทาง 8 ชั่วโมง มีบริษัทเอกชนให้บริการเดินรถจำนวน 1 ราย ได้แก่ 
 3. เส้นทางเชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน (เส้นทางเดินรถ รถประจำทางหมวด 3 สาย 612) เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ผ่านอำเภอแม่ริมถึงบ้านแม่มาลัย แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095 ผ่านอำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า ไปสิ้นสุดเส้นทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทางทั้งสิ้น 250 กิโลเมตร ระยะเวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง มีบริษัทเอกชนให้บริการเดินรถจำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัทเปรมประชาขนส่ง จำกัด โดยใช้รถเมล์ธรรมดา รถเมล์ปรับอากาศ และรถตู้ 
 4. เส้นทางแม่สอด-ท่าสองยาง-สบเมย-แม่สะเรียง (เส้นทางเดินรถ รถประจำทางหมวด 3 สาย 602)  มีต้นทางจากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ผ่านอำเภอสบเมย และสิ้นสุดที่อำเภอแม่สะเรียง ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095 มีสหกรณ์เดินรถให้บริการเดินรถ โดยใช้รถสองแถว

การเดินทางภายในจังหวัด มีสหกรณ์เดินรถแม่ฮ่องสอน ให้บริการในเส้นทางเดินรถในเส้นทางต่าง ๆ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน-ปาย แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม แม่ฮ่องสอน-ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน-ห้วยขาน แม่ฮ่องสอน-รักไทย แม่ฮ่องสอน-บ้านห้วยผึ้ง แม่ฮ่องสอน-บ้านกลาง และ แม่ฮ่องสอน-ป่าลาน โดยใช้รถสองแถวสีเหลือง ท่ารถอยู่ที่หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (ตลาดสายหยุด)

 

การคมนาคมทางอากาศ

การบินเส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที มีบริษัทเอกชนให้บริการการบิน ได้แก่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด) และ สายการบินวิสดอมแอร์เวย์สฯ (Wisdom Operated by RPS SYSTEM Co.,LTD)

การบินเส้นทาง กรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง)-แม่ฮ่องสอน-กรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที มีบริษัทเอกชนให้บริการการบิน ได้แก่ สายการบินนกแอร์