ไฟฟ้า

ไฟฟ้า

จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับกระแสไฟฟ้ามาจากระบบสายส่ง 115 KV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากสถานีไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านอำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า เข้าสู่ที่สถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้า สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำจ่ายด้วยระบบ 22KV ไปในพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้กระแสไฟฟ้าจะระบบสายส่ง 115 KV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหลัก จ่ายไฟฟ้าออกเป็นวงจรย่อยๆ มีอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนในแต่ละวงจร รวม 10 ชุด หากมีการขัดข้องในแต่ละวงจร วงจรไฟฟ้าที่เหลือจะยังมีไฟฟ้าใช้อยู่ นอกจากนี้ จะมีแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าสำรองและร่วมขนานจ่ายไฟฟ้าให้กับประชาชน ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ฮ่องสอน และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่สะงา และหากระบบสายส่ง 115 KV มีเหตุขัดข้อง ชำรุด หรือกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน จะมีโรงจักรดีเซลแม่ฮ่องสอน และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ผาบ่อง เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าสำรอง แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีดังนี้

ที่สังกัด/แหล่งผลิตที่ตั้งกำลังผลิต (กิโลวัตต์)ประเภทการผลิต
โรงไฟฟ้าในสังกัดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
1 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่สะงา (เขื่อนแม่สะงา) ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 12,000 พลังน้ำ
2 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดแม่ฮ่องสอน (เขื่อนผาบ่อง) ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่อสอน 850 พลังน้ำ
3 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่สะเรียง (เขื่อนแม่สะเรียง) อ.แม่สะเรียง 1,250 พลังน้ำ
โรงไฟฟ้าในสังกัดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
4 โรงจักรดีเซลแม่ฮ่องสอน ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่อสอน 5,400 น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง
5 โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่อสอน 500 พลังงานแสงอาทิตย์
โรงไฟฟ้าในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
6 โรงจักรดีเซลแม่สะเรียง   4,000 น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง
7 เขื่อนแม่ปาย   2,300 พลังน้ำ
รับซื้อจากบริษัทเอกชน
8 บริษัท แม่สะเรียง โซลา จำกัด ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง 3,000 พลังงานแสงอาทิตย์
9 บริษัท นภัสโซลาร์ จำกัด ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง 1,000 พลังงานแสงอาทิตย์
  รวมทั้งสิ้น   30,300  

ปัจจุบัน (เดือนธันวาคม 2562) ยังมีหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟใช้ 116 หมู่บ้านหลัก 93 หย่อมบ้าน ซึ่งปัญหาของการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้มีอุปสรรคด้านต่าง ๆ เช่น หมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่า หากไม่ได้รับการอนุญาตใช้พื้นที่จะไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ สภาพเส้นทางคมนาคมไม่สะดวก ทุรกันดารมาก สภาพเส้นทางคมนาคมมีสภาพที่คับแคบ ขึ้นภูเขาสูงชัน ที่ตั้งหมู่บ้านอยู่ไกล จำนวนประชากรในหมู่บ้านมีไม่มาก ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง เป็นต้น

ที่อำเภอจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด *จำนวนหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ **
หมู่บ้านหลักหย่อมบ้าน
  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 415 116 93
1 เมืองแม่ฮ่องสอน 68 13 26
2 ขุนยวม 43 - 8
3 ปาย 62 9 9
4 แม่สะเรียง 77 29 7
5 แม่ลาน้อย 69 22 19
6 สบเมย 58 26 24
7 ปางมะผ้า 38 17 10

ที่มา : * ที่ทำการปกครองจังหวัด, ** การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประปา

ประปา

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่ในพื้นที่ จำนวน 2 สาขา คือ สาขาแม่ฮ่องสอน และสาขาแม่สะเรียงครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปางมะผ้า อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอแม่ลาน้อย โดยมีกำลังการผลิตต่อวันจากแหล่งการผลิตจำนวน 4 แหล่ง จำนวนครัวเรือนผู้ใช้น้ำ จำนวน 12,858 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 11.55 ของครัวเรือนทั้งหมด (คำนวณจากข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง ปี 2562)

ที่แหล่งการผลิตกำลังการผลิต (ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)สาขาที่ให้บริการ
1 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 7,200 กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน
2 อำเภอปางมะผ้า 1,200 หน่วยบริการปางมะผ้า
3 อำเภอแม่สะเรียง 4,800 กปภ. สาขาแม่สะเรียง
4 อำเภอแม่ลาน้อย 1,200 หน่วยบริการแม่ลาน้อย
  รวมทั้งสิ้น 14,400  

สำหรับประชาชนที่อยู่นอกพื้นที่บริการ ใช้น้ำจากแหล่งน้ำอื่น ๆ คือ ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาภูเขา และแหล่งน้ำบาดาล

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน