ไฟฟ้า

ไฟฟ้า

จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับกระแสไฟฟ้ามาจากระบบสายส่ง 115 KV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากสถานีไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านอำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า เข้าสู่ที่สถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้า สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำจ่ายด้วยระบบ 22KV ไปในพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้กระแสไฟฟ้าจะระบบสายส่ง 115 KV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหลัก จ่ายไฟฟ้าออกเป็นวงจรย่อยๆ มีอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนในแต่ละวงจร รวม 10 ชุด หากมีการขัดข้องในแต่ละวงจร วงจรไฟฟ้าที่เหลือจะยังมีไฟฟ้าใช้อยู่ นอกจากนี้ จะมีแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าสำรองและร่วมขนานจ่ายไฟฟ้าให้กับประชาชน ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ฮ่องสอน และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่สะงา และหากระบบสายส่ง 115 KV มีเหตุขัดข้อง ชำรุด หรือกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน จะมีโรงจักรดีเซลแม่ฮ่องสอน และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ผาบ่อง เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าสำรอง แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีดังนี้

จากจำนวนหมู่บ้านของจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งหมด 416 หมู่บ้าน (รวมเขตเทศบาล ตำบลจองคำ) มีสถิติการใช้ไฟฟ้าประมาณ 8-8.5 MW. คิดเป็นใช้ไฟฟ้าจากระบบเสา,สายติดมิเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 297 หมู่บ้าน ประมาณ 64,000 ครัวเรือน ยังไม่มีไฟใช้ 119 หมู่บ้าน ประมาณ 15,000 ครัวเรือน ตำบลที่ทุกหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ คือ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง 

ปัญหาของการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้มีอุปสรรคด้านต่าง ๆ เช่น สภาพเส้นทางคมนาคมไม่สะดวกทุรกันดารมาก สภาพเส้นทางคมนาคมมีสภาพที่คับแคบ ขึ้นภูเขาสูงชัน ที่ตั้งหมู่บ้านอยู่ไกล จำนวนประชากรในหมู่บ้านมีไม่มาก ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง บางหมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าหวงห้ามของทางราชการ เป็นต้น

ที่ สังกัด/แหล่งผลิต ที่ตั้ง กำลังผลิต (กิโลวัตต์) ประเภทการผลิต
โรงไฟฟ้าในสังกัดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
1 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่สะงา (เขื่อนแม่สะงา) ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 12,000 พลังน้ำ
2 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดแม่ฮ่องสอน (เขื่อนผาบ่อง) ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่อสอน 850 พลังน้ำ
3 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่สะเรียง (เขื่อนแม่สะเรียง) อ.แม่สะเรียง 1,250 พลังน้ำ
โรงไฟฟ้าในสังกัดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
4 โรงจักรดีเซลแม่ฮ่องสอน ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่อสอน 5,400 น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง
5 โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่อสอน 500 พลังงานแสงอาทิตย์
โรงไฟฟ้าในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
6 โรงจักรดีเซลแม่สะเรียง   4,000 น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง
7 เขื่อนแม่ปาย   2,300 พลังน้ำ
รับซื้อจากบริษัทเอกชน
8 บริษัท แม่สะเรียง โซลา จำกัด ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง 3,000 พลังงานแสงอาทิตย์
9 บริษัท นภัสโซลาร์ จำกัด ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง 1,000 พลังงานแสงอาทิตย์
  รวมทั้งสิ้น   30,300  

ประปา

ประปา

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสำนักงานการประปาอยู่ในพื้นที่ ดังนี้

  1. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน กำลังการผลิตรวม  490 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ประกอบด้วยหน่วยบริการ จำนวน 2 แห่ง คือ แม่ข่ายแม่ฮ่องสอน ให้บริการในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้แก่ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน บ้านทุ่งกองมู บ้านนาหมากปิน บ้านปางหมู บ้านใหม่ บ้านไม้แงะ บ้านสบป่อง ตำบลปางหมู บ้านท่าโป่งแดง บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผาบ่อง และนอกเขต 5 หมู่บ้าน พื้นที่ให้บริการประมาณ 50.5 ตารางกิโลเมตร มีแหล่งน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอน และแม่น้ำปาย และหน่วยบริการปางมะผ้า ให้บริการในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า ได้แก่ เทศบาลตำบลปางมะผ้า บ้านวนาหลวง ตำบลถ้ำลอด พื้นที่ให้บริการประมาณ 12.6 ตารางกิโลเมตร มีแหล่งน้ำดิบจากลำน้ำลาง จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 6,383 ราย (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 59)
  2. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง กำลังการผลิตรวม 330 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ประกอบด้วยหน่วยบริการจำนวน 2 แห่ง คือ แม่ข่ายแม่สะเรียง และหน่วยบริการแม่ลาน้อย มีแหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำยวม ให้บริการในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงและอำเภอแม่ลาน้อย (ตัวเมืองและพื้นที่ไกล้เคียง)

สำหรับประชาชนที่อยู่นอกพื้นที่บริการ ใช้น้ำจากแหล่งน้ำอื่น ๆ คือ ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาภูเขา และแหล่งน้ำบาดาล