สถานบริการสาธารณสุข

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีโรงพยาบาล 7 แห่ง จำนวนเตียงรวมทั้งสิ้น 420 เตียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล 72 แห่ง  สถานบริการสาธารณสุขชุมชน 63 แห่ง หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 10 แห่ง มาลาเรียคลินิก 15 แห่ง ศูนย์มาลาเรียชุมชน 21 แห่ง และสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกรมการแพทย์ 1 แห่ง

สถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสถานบริการในระดับ PRIMARY CARE และ SECONDARY CARE จำแนกออกเป็น ดังนี้

 1. โรงพยาบาล มีโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 150 เตียง (ระดับ S) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์  โรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง (ระดับ M2) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลแม่สะเรียง โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง (ระดับ F1)  จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลปาย  โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง (ระดับ F2) จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลขุนยวม โรงพยาบาลแม่ลาน้อย โรงพยาบาลปางมะผ้า และโรงพยาบาลสบเมย
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีจำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล 72 แห่ง กระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ
 3. สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) มีสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) เปิดบริการทั้งหมด 63 แห่ง โดยมีข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ (พสช.) ปฏิบัติงานประจำ มีพนักงานสุขภาพชุมชน ( พสช.) ที่ผ่านการอบรม อสม.ที่ผ่านการอบรมความรู้มาปฏิบัติงาน เพื่อให้การจัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร เกิดความต่อเนื่องและประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการ
 4. สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดของกรมควบคุมโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง (ศตม.ที่ 1 แม่ฮ่องสอน) เป็นหน่วยงานระดับจังหวัดและมีหน่วยงาน ระดับอำเภอ คือ หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง (นคม.) จำนวน 10 แห่ง และมาลาเรียคลินิก จำนวน 15 แห่ง 
 5. ศูนย์มาลาเรียชุมชน เป็นหน่วยบริการระดับชุมชนที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับสหภาพพม่า  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกองทุนโลก (GLOBAL FUND) เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่ตามแนวชายแดน ที่มีการแพร่เชื้อสูง มีการคมนาคมที่ยากลำบากและไม่มีสถานที่ตรวจรักษามาลาเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์  ดำเนินการในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย รวมจำนวน 21 แห่ง  
 6. สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกรมการแพทย์ คือ โรงพยาบาลธัญญารักษ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 แห่ง  ขนาด 75 เตียง เปิดให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดทั้งในลักษณะการบำบัดแบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและบำบัดในชุมชน
อำเภอ โรงพยาบาล รพ.สต. (แห่ง) สสช. (แห่ง) นคม. (แห่ง) มาลาเรียคลินิก (แห่ง) ศูนย์มาลาเรียชุมชน (แห่ง)
จำนวน (แห่ง) จำนวน (เตียง) ระดับตาม Service  Plan
เมืองแม่ฮ่องสอน 1 150 S 16 9 2 4 3
แม่สะเรียง 1 90 M2 11 13 2 2 10
ปาย 1 60 F1 11 8 1 1 -
ขุนยวม 1 30 F2 10 6 1 2 -
แม่ลาน้อย 1 30 F2 11 11 1 2 -
สบเมย 1 30 F2 8 11 2 3 8
ปางมะผ้า 1 30 F2 5 5 1 1 -
รวม 7 420 - 72 63 10 15 21

 

บุคลากรสายวิชาชีพ

ในปี พ.ศ. 2559 มีบุคลากรสายวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวนแพทย์ จำนวน 64 คน ทันตแพทย์ จำนวน 24 คน เภสัชกร จำนวน 32 คน พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 498 คน ทั้งนี้ ภาพรวมสัดส่วนบุคลากรสายวิชาชีพต่อประชากรของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้องรับผิดชอบประชากรในสัดส่วนที่สูงกว่าสัดส่วนต่อประชากรระดับประเทศที่กำหนด 

สาขาวิชาชีพ จำนวนผู้ปฏิบัติงานจริง (คน) สัดส่วนต่อประชากรระดับจังหวัด สัดส่วนต่อประชากรระดับประเทศ
แพทย์ 64 1 : 4,284 1 : 2,533
ทันตแพทย์ 24 1 : 11,425 1 : 10,676
เภสัชกร 32 1 : 8,568 1 : 6,388
พยาบาลวิชาชีพ 498 1 : 551 1 : 506

 

สถิติการเจ็บป่วยของประชากร ในปี พ.ศ. 2558

 • อัตราเกิดมีชีพต่อประชากรพันคน เท่ากับ 10.74 อัตราตายต่อประชากรพันคน เท่ากับ 4.51 มีแนวโน้มลดลงจากปีก่อน อัตราเพิ่มตามธรรมชาติต่อประชากรร้อยคน เท่ากับ 0.62 อัตราทารกตายต่อการเกิดมีชีพพันคน เท่ากับ 9.04 และอัตรามารดาตายต่อการเกิดมีชีพแสนคน เท่ากับ 0
 • สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกเรียงจากมากไปน้อย 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบหายใจ, อาการอาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกฯ, โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก,  โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม, และโรคระบบไหลเวียนเลือด ตามลำดับ
 • สาเหตุป่วยด้วยโรค 5 อันดับแรกของผู้ป่วยในเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่  Hypertensive diseases รองลงมาคือ โรค Hypertensive diseases , Other endocrine,nutritional and metabolic disorders , Symptoms,signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified และ Other disorders of the genitourinary system ตามลำดับ
 • สาเหตุการตายเรียงจากมากไปน้อย 5 อันดับสาเหตุแรก ได้แก่ ปอดบวมไม่ระบุรายละเอียด, เนื้องอกร้ายของหลอดลมหรือปอดไม่ระบุตำแหน่ง, ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ(ปฐมภูมิ), การติดเชื้อในกระแสเลือดไม่ระบุชนิด และเลือดออกในสมองไม่ระบุรายละเอียด
 • สาเหตุการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อที่สำคัญเรียงจากมากไปน้อย 5 อันดับโรคแรก ได้แก่ อุจจาระร่วง, ไข้ไม่ทราบสาเหตุ, ปอดบวม, ตาแดง และ อาหารเป็นพิษ ซึ่งทั้ง 5 โรคดังกล่าวเป็นสาเหตุการเจ็บป่วยของประชากรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมาโดยตลอด

หมายเหตุ ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2560