ทรัพยากรป่าไม้

ทรัพยากรป่าไม้

พื้นที่ป่าไม้ จากข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ป่ารวม 11,103.93 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,939,953.28 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 86.99 ของพื้นที่รวมทั้งจังหวัด ประกอบด้วยป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ. 2509 เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า วนอุทยาน และสวนรุกขชาติ

ป่าสงวนแห่งชาติ กําหนดโดยกฎกระทรวง จํานวน 9 ป่า รวมเนื้อที่ตามกฎกระทรวง ทั้งสิ้น 11,181.65 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,988,528 ไร่ (จากหนังสือข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ปี 2553) ดังนี้

ที่ รายชื่อป่าสงวน เนื้อที่ตามกฎกระทรวง อำเภอที่ตั้ง ราชกิจจานุเบกษา
ตร.กม. ไร่ เล่ม/ตอน วัน เดือน ปี
1 ป่าสาละวิน 1,822.40 1,139,000 แม่สะเรียง เล่ม 89 ตอนที่ 166 7 พ.ย. 2515
2 ป่าแม่สุรินทร์ 284.00 177,500 ขุนยวม เล่ม 80 ตอนที่ 82 13 ส.ค. 2506
3 ป่าแม่ยวมฝั่งขวา 1,048.20 655,125 แม่สะเรียง,แม่ลาน้อย เล่ม 95 ตอนที่ 153 29 ธ.ค. 2521
4 ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย แปลงที่ 2 2,655.00 1,659,375 แม่ลาน้อย,แม่สะเรียง,สบเมย เล่ม 80 ตอนที่ 83 20 ส.ค. 2506
5 ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย ตอนล่าง 968.50 605,313 เมืองแม่ฮ่องสอน เล่ม 108 ตอนที่ 141 13 ส.ค. 2534
6 ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย แปลงที่ 1 1,160.25 725,156 ขุนยวม,แม่ลาน้อย เล่ม 81 ตอนที่ 111 25 พ.ย. 2507
7 ป่าแม่ปายฝั่งขวา 1,282.80 801,747 เมืองแม่ฮ่องสอน,ปางมะผ้า เล่ม 108 ตอนที่ 141 13 ส.ค. 2534
8 ป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบน 1,060.50 662,812 ปาย เล่ม 91 ตอนที่ 57 1 เม.ย. 2517
9 ป่าแม่เงาและป่าแม่สำเพ็ง 900.00 562,500 ขุนยวม,แม่ลาน้อย เล่ม 96 ตอนที่ 105 1 ก.ค. 2522

อุทยานแห่งชาติ กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา จํานวน 4 อุทยาน และอยู่ระหว่างเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดเป็นอุทยานแห่งชาติจํานวน 1 อุทยาน รวมพื้นที่ประมาณ 3,413.07 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,133,170 ไร่ ดังนี้

ที่ รายชื่ออุทยานแห่งชาติ เนื้อที่ ที่ตั้ง ปีที่ประกาศ (ปี พ.ศ.)
ตร.กม. ไร่
1 น้ำตกแม่สุรินทร์ 396.60 247,875 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 2524
2 สาละวิน 721.52 450,950 อ.แม่สะเรียง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 2537
3 ห้วยน้ำดัง 1,252.12 782,575 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน, อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 2538
4 ถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ 630.59 394,120 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 2552
5 แม่เงา (เตรียมการ) 412.24 257,650 อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน -

วนอุทยาน กําหนดโดยกฏกระทรวง จํานวน 11 แห่ง รวมพื้นที่ประมาณ 79.20 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 49,498.26 ไร่ ดังนี้

ที่ รายชื่อวนอุทยาน เนื้อที่ ที่ตั้ง ปีที่ประกาศ (ปี พ.ศ.)
ตร.กม. ไร่
1 น้ำตกแม่สวรรค์น้อย 4.50 2,812.00 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง 2541
2 ทุ่งบัวตอง 7.10 4,437.00 อ.ขุนยวม 2542
3 ผาหินตั้ง 5.60 3,500.00 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 2540
4 แก้วโกมล 0.08 51.26 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย 2539
5 น้ำตกไม้ซางหนาม 7.20 4,500.00 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน -
6 น้ำตกกลอโค๊ะ 10.00 6,250.00 ต.สบเมย อ.สบเมย -
7 ไม่สักใหญ่ 23.00 14,375.00 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย -
8 น้ำตกแม่ยวมหลวง 2.10 1,312.00 ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม -
9 ถ้ำธาราลอด 3.90 2,436.00 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง -
10 น้ำตกห้วยแม่แสด 10.72 6,700.00 ต.สบเมย อ.สบเมย -
11 น้ำตกแม่นาจาง 5.00 3,125.00 อ.แม่ลาน้อย -

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา มีอยู่ 6 แห่ง เป็่นพื้นที่ประมาณ 3,685.52 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,303,445 ไร่ ดังนี้

ที่ รายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เนื้อที่ ที่ตั้ง ปีที่ประกาศ (ปี พ.ศ.)
ตร.กม. ไร่
1 ลุ่มน้ำปาย 1,180.94 738,085 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 2515
2 สาละวิน 955.00 596,875 อ.แม่สะเรียง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 2521
3 แม่ยวมฝั่งขวา 292.00 182,500 อ.ขุนยวม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 2529
4 แม่เลา – แม่แสะ 514.00 321,250 อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่, อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 2539
5 สันปันแดน 277.00 173,125 อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 2540
6 ดอยเวียงหล้า 466.588 291,610 อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 2543

สวนรุกขชาติ มีอยู่ 4 แห่ง เป็่นพื้นที่ประมาณ 11.47 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,171 ไร่ ดังนี้ 

ที่ รายชื่อสวนรุกขชาติ เนื้อที่ อำเภอที่ตั้ง
ตร.กม. ไร่
1 โป่งแข่ 0.35 216 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
2 แม่สุริน 5.27 3,293 อ.ขุนยวม
3 ห้วยชมภู 4.20 2,628 อ.แม่สะเรียง
4 100 ปีกรมป่าไม้ (ดอยหมากหินหอม) 1.65 1,034 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

ทรัพยากรชีวภาพ

ทรัพยากรทางชีวภาพ

ด้วยภูมิประเทศของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีความสูงจากน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 100 - 2000 เมตร ประเภทของป่าไม้ที่พบในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงมีทั้งป่าชนิดไม่ผลัดใบ ได้แก่ ป่าดงดิบชื้น ป่าดงดิบเขา และป่าสน และป่าชนิดผลัดใบ ได้แก่ ป่าผสมเบญจพรรณ และป่าเต็ง-รัง นอกจากนี้ยังพบป่าไร่ร้างและป่าไร่เลื่อนลอย พืชพันธุ์ไม้ในป่าส่วนใหญ่เป็นไม้มีค่า เช่น ไม้สัก ไม้เต็งรัง ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัง ไม้มะค่าโมง ไม้รกฟ้า ไม้ยมหอม ไม้ตะเคียนทอง ไม้ตะเคียนหนู ไม้เต็ง ไม้รัง ยางเหียง ไม้พลวง ไม้ตะแบก ฯลฯ พืชพันธุ์ไม้ที่มีอยู่ทั่วไป ได้แก่ ไม้ไผ่ ผักหวานป่า ต้นคราม ผักกูด ผักกูดดอย ผักพ่อค้า ดอกอาว (กระเจียว) สาบแล แคป่า เพกา ปู่ย่า ผักแว่น ผักหนาม ผักเฮือด ผ่า เพียฟาน ฟักข้าว มันปลา (มันปู) เตา (สาหร่ายน้ำจืด) อ่องลอด (ดอกหิน) สมอไทย มะขามป้อม พืชพันธุ์ไม้เฉพาะ มีผักส้มปี้ (หัวแหวน) ผักหนามโค้ง (หมากลม) ดอกดิน เป็นต้น

สัตว์ป่าที่พบได้แก่ เลียงผา กวางป่า เก้ง หมูป่า วัวแดง กระทิง เสือโคร่ง กระต่ายป่า กระรอก กระแต ชะนี นกกว่า 120 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประมาณ 30 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 5 ชนิด สัตว์เลื้อยคลายประมาณ 30 ชนิด ปลาน้ำจืดประมาณ 30 ชนิด และแมลงกว่า 200 ชนิด

ทรัพยากรทางธรณี

ทรัพยากรทางธรณี

พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีลักษณะเป็นแอ่งระหว่างภูเขาที่มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 200 เมตรขึ้นไป  ประกอบด้วยแอ่งปาน แอ่งขุนยวม และแอ่งแม่สะเรียง โดยมีรูปร่างยาวรี ในแนวเกือบ เหนือ-ใต้  จัดเป็นแอ่งสะสมตะกอนทางน้ำ เนื่องจากเป็นที่รับน้ำและตะกอนจากทางน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาที่ล้อมรอบแอ่ง ลักษณะทางธรณีวิทยาประกอบด้วย ชั้นหินและตะกอน ดิน ทราย หลากหลายชนิด จำแนกเป็น 10 หน่วย กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

  1. ตะกอนทราย ดินเหนียว กรวดละเอียด พบสะสมตัวบริเวณแคบๆ ตามที่ราบริมแม่น้ำต่าง ๆ เช่น น้ำเมย น้ำแม่ยวม น้ำแม่สะงา เป็นต้นประกอบด้วย ชั้นทรายปนดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย กรวดละเอียด และลูกรังปะปนในบางชั้น เกิดจากน้ำพัดพากรวด หิน ดิน ทราย มาสะสมตัวอย่างไมเป็นระบบ มีอิทธิพลของความลาดชันและน้ำผิวดินปะปนบ้าง จึงไดตะกอนหลากหลายชนิดปนกัน
  2. ตะกอนกรวด ทราย ลูกรัง พบสะสมตัวบริเวณแคบๆ ตามขอบที่ราบในเขตอำเภอปาย อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย ลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบขั้นบันได ประกอบด้วย ชั้นกรวดค่อนข้างหนาสลับกับชั้นทรายและดินเหนียว กรวดมีลักษณะกลมมนดีมากขนาดตั้งแต่ 2 มิลลิเมตรจนถึงใหญ่กว่า 1 เมตร บางแห่งมีสารละลายเหล็กออกไซด์เชื่อมประสานจนกลายเป็นแม่รังและลูกรัง เกิดจากแม่น้ำกัดเซาะทางดิ่งมากขึ้น
  3. ตะกอนเศษหิน กรวด ทราย ดินเหนียว พบสะสมตัวบริเวณแคบๆ ในเขตอำเภอแม่ลาน้อย ตามทางหลวงหมายเลข 108 (อำเภอขุนยวม - อำเภอแม่ลาน้อย) ประกอบด้วยเศษหิน กรวด ทราย สลับกับดินเหนียว เกิดจากทางน้ำที่ไหลจากหุบเขาชันลงสู่พื้นราบ เมื่อความเร็วของกระแสน้ำลดลงเกิดการสะสมตะกอนบริเวณใกล้กับเนินเขา กระจายออกไปรอบข้าง ลักษณะเป็นรูปพัด ใช้เป็นแหล่งดินถมสำหรับการก่อสร้างได้
  4. หินตะกอนชนิดหินเคลย์ ถ่านหิน พบปรากฏเป็นบริเวณแคบๆ ในเขตอำเภอปาย ประกอบด้วยหินเคลย์ หินทรายแป้ง บอลล์เคลย์ ถ่านหิน และหินน้ำมัน มีลักษณะกึ่งแข็งตัว พบซากดึกดำบรรพ์จำพวกหอยสองฝาน้ำจืด ปลาและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากมาย อาจพบแหล่งซากดึกดำบรรพ์ลักษณะเดียวกับสุสานหอยจังหวัดกระบี่ เป็นแหล่งสะสมตัวของแร่เชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน แก๊ส ธรรมชาติ ถ่านหิน และหินน้ำมัน นอกจากนี้ยังพบดินเบา และบอลล์เคลย์ เกิดร่วมด้วย หินชนิดนี้เกิดและสะสมตัวในแอ่งสะสมตะกอนระหว่างภูเขาที่มีสภาพแวดล้อมแบบทะเลสาบน้ำจืด
  5. หินตะกอนชนิดหินทราย ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ทางตอนเหนือ และทางตะวันตกของจังหวัดแม่ฮ่องสอนครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย
  6. หินตะกอนชนิดหินดินดาน พบแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ทางตอนเหนือของอำเภอปางมะผ้า ยาวต่อเนื่องลงมาจนถึงตอนใต้ของอำเภอสบเมย ประกอบด้วย หินดินดาน หินเชิร์ต หินทรายแป้ง หินทราย หินปูน และหินตะกอนเถ้าภูเขาไฟ ผุพังง่ายจึงไม่คงสภาพเป็นภูเขาสูง เนื่องจากเกิดดินถล่มในอดีตต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน สวนใหญ่จึงพบเป็นลักษณะเนินเขาเตี้ย อย่างไรก็ตามในบริเวณที่ยังคงสภาพเป็นภูเขาสูงจะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยต่อการเกิดดินถล่มได้อีก
  7. หินตะกอนชนิดหินปูน พบกระจายตัวทั่วไปในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โผล่ปรากฏเป็นบริเวณกว้างทางตอนเหนือและตอนใต้ของพื้นที่ ครอบคลุมบางส่วนของอำเภอปางมะผ้า อำเภอปาย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย ส่วนทางตอนกลางของพื้นที่ โผล่ปรากฏแคบๆ วางตัวในแนวเหนือ–ใต้ ตั้งแต่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอแม่สะเรียง ประกอบด้วยหินปูนสีเทาดำ บางบริเวณพบหินดินดาน หินทราย และหินปูนเนื้อโดโลไมตแทรกสลับอยู่ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันมีหลายยอด ก่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามแปลกตา
  8. หินแปรชนิดหินฟิลไลต์ หินชนวน หินชีสต์ และหินควอตไซต์ พบกระจายตัวทั่วไปในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โผล่ปรากฏเป็นบริเวณกว้างทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอสบเมย ทางตอนกลางของพื้นที่ โผล่ปรากฏแคบๆ ในแนวเหนือ–ใต้ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอแม่สะเรียง นอกจากนี้ยังพบบ้างเล็กน้อยในเขตอำเภอปาย
  9. หินแปรชนิดหินไนส์ หินชีสต์ พบปรากฏบริเวณแคบๆ ทางตอนใต้ของอำเภอปาย และทางตะวันตกของอำเภอแม่สะเรียง เป็นหินแปรที่มีลำดับขั้นการถูกแปรสภาพในระดับปานกลางถึงสูง ประกอบด้วย หินไนส์ หินชีสต์ หินแคลก์–ซิลิเกต และหินอ่อน พบหินมิกซ์มาไทต์ ซึ่งแสดงถึงหินแปรบางส่วนที่ถูกแปรสภาพจนถึงขั้นหลอมละลาย และหินแกรนิตแทรกปะปนอยู่ด้วย มักมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันและเนื่องจากหินแปรเหล่านี้ถูกกระบวนการแปรสภาพทำให้ผุพังได้ง่ายเกิดเป็นชั้นดินหนา ดังนั้นในบริเวณภูเขาสูงอาจมีผลทำให้เกิดดินถล่มในช่วงฝนหนักได้ง่าย
  10. หินอัคนีแทรกซอนชนิดหินแกรนิต หินไดออไรต์ พบกระจายตัวทางด้านตะวันออกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอำเภอปางมะผ้า อำเภอปาย อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย ประกอบด้วยหินแกรนิต หินไดออไรต์  ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง หินแกรนิตมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการกำเนิดแร่เศรษฐกิจหลายชนิด เช่น แร่ดีบุก วุลแฟรม ฟลูออไรต์ และแบไรต์

ทรัพยากรแร่

ทรัพยากรแร่

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีทรัพยากรแร่ที่สำคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิด ซึ่งสามารถกำหนดเป็นพื้นที่แหล่งแร่ได้ 10 ชนิดแร่ ได้แก่ หินปูน ถ่านหิน (ลิกไนต์) ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก ทังสเตน พลวง แบไรต์ ฟลูออไรต์ และเฟลด์สปาร์ โดยพื้นที่แหล่งแร่มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 2,440 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ19 ของเนื้อที่จังหวัด

ทรัพยากรน้ำ

ทรัพยากรน้ำ

ทรัพยากรน้ำของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่มีแหล่งจากพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณรอยต่อระหว่างทิวเขาถนนธงชัยกับทิวเขาแดนลาว และทิวเขาทางตอนใต้ในอำเภอขุนยวม แม่น้ำสายหลัก ได้แก่ แม่น้ำปาย แม่น้ำสาละวิน แม่น้ำยวม และแม่น้ำสายรอง ได้แก่ แม่สุริน แม่ลาหลวง แม่เงา น้ำของ น้ำแม่ริด แม่สะเรียง แม่สะงา แม่สะมาด จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีปริมาณน้ำกักเก็บได้ตลอดปี ประมาณ 13.09 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,250.60 ลูกบาศก์เมตร มีแหล่งกักเก็บน้ำซึ่งอยู่ในความดูแลของหน่วยราชการต่าง ๆ กระจายตัวทั่วไปในพื้นที่จังหวัด เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอน และอ่างเก็บน้ำแม่สะกึด (ม่อนตะแลง) เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 29 แห่ง เช่น อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งอ่อน อ่างเก็บน้ำปางคอง อ่างเก็บน้ำแพมกลาง อ่างเก็บน้ำห้วยสอตือ อ่างเก็บน้ำหมากฟักทอง อ่างเก็บน้ำแม่สะลาบ ฯลฯ ความจุของอ่างเก็บน้ำรวมทั้งสิ้น 12.31 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังมีฝายต่าง ๆ เช่น ฝายปางมะผ้า ฝายขุนยวม ฝายน้ำยวม ฝายแม่สะเรียง ฯลฯ

บ่อน้ำบาดาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีทั้งหมด 617 แห่ง เป็นการเจาะน้ำบาดาลเพื่อจะใชในการอุปโภคบริโภคทั่วไป หรือเพื่อการเกษตร หรือเพื่อใชในภาคธุรกิจ หรือเพื่อใชในภาคอุตสาหกรรม

ที่ อ่างเก็บน้ำ ความจุ (ลบ.ม.) ลักษณะงาน หมายเหตุ
เมืองแม่ฮ่องสอน
1 ห้วยแม่ฮ่องสอน 734,000 อ่างฯขนาดกลาง  
2 ม่อนตะแลง 530,000 อ่างฯขนาดกลาง  
3 ห้วยโป่งอ่อน 645,000 พระราชดำริ  
4 ห้วยจองจาย 304,000 พระราชดำริ  
5 ห้วยสายแล 450,000 พระราชดำริ  
6 ห้วยอัสดง 107,000 พระราชดำริ  
7 ห้วยใกล้รุ่ง 124,000 พระราชดำริ  
8 ห้วยปางตอง 580,000 พระราชดำริ  
9 ห้วยโป่งจันทร์ 610,000 พระราชดำริ  
10 ห้วยฝายคอ 950,000 พระราชดำริ  
11 ห้วยโป่ง 436,000 พระราชดำริ  
12 ห้วยผา 108,800 พระราชดำริ  
13 ห้วยมะเขือส้ม 400,000 พระราชดำริ  
14 นากระจง 200,000 พระราชดำริ  
15 ต้นน้ำลำธาร 28,000 พระราชดำริ  
ปางมะผ้า
16 ปางคอง 113,000 พระราชดำริ  
ปาย
17 ห้วยอีไข่ 60,000 พระราชดำริ  
18 ห้วยส้อม 110,000 พระราชดำริ  
19 แพมกลาง 310,750 พน3 ถ่ายโอนให้ อปท.
ขุนยวม
20 ห้วยม่าน 520,000 พัฒนาเพื่อความมั่นคง  
21 ห้วยสอตือ 1,880,000 กชช. ถ่ายโอนให้ อปท.
22 ห้วยปูหลวง 168,000 กชช. ถ่ายโอนให้ อปท.
23 ห้วยบง 281,800 กชช. ถ่ายโอนให้ อปท.
แม่ลาน้อย
24 หมากฟักทอง 380,000 พระราชดำริ  
แม่สะเรียง
25 ห้วยหลวง 102,000 กชช. ถ่ายโอนให้ อปท.
26 ห้วยปุ๊ 200,000 กชช. ถ่ายโอนให้ อปท.
27 แม่สะลาบ 700,000 กชช. ถ่ายโอนให้ อปท.
28 ห้วยสิงห์หลวง 350,000 กชช. ถ่ายโอนให้ อปท.
สบเมย
28 ผาผ่า - กชช. มีตะกอนเต็มอ่างฯ ใช้การไม่ได้
30 แม่เกาะ 510,000 กชช. ถ่ายโอนให้ อปท.
31 ห้วยผากาน 400,000 กชช. ถ่ายโอนให้ อปท.

แผนที่

แผนที่

หมายเหตุ ภาพแผนที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน