การค้าชายแดนไทย - สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ศักยภาพและความสำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกี่ยวกับการค้า การลงทุน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มียุทธศาสตร์ที่ตั้งสำคัญในการเชื่อมต่อกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นแหล่งวัตถุดิบหลักอาเซียน คือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศที่สามซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก คือ อินเดีย และจีน ภูมิศาสตร์ที่ตั้งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ใกล้กับกรุงเนปิดอร์ เมืองหลวงของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้วยระยะทางที่สั้นที่สุดจากประเทศไทยประมาณ 220 กิโลเมตร รวมถึงสามารถเป็นประตูตะวันตกเข้าสู่เมืองเศรษฐกิจหลักของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่เมืองลอยก่อ เมืองมัณฑะเลย์ เมืองตองยี เมืองตองอู และเมืองทันเว เพื่อเชื่อมโยงกับทางเรือเมืองทันเว เป็นประตูทางออกทะเลของจังหวัดภาคเหนือของไทย 17 จังหวัด ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและภาคเหนือ

ในการเข้าสู่ตลาดโลก และเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับตลาดใหม่ คือ บังคลาเทศ ปากีสถาน และอินเดีย รวมทั้ง เป็นเส้นทางก้าวไกลไปสู่ตะวันออกกลางและยุโรปได้ดังเช่นเส้นทางสายไหมในอดีต การที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังไม่มีด่านถาวร จะเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการผลักดันการค้าชายแดนเข้าสู่ระบบการค้าสากล โดยเฉพาะการค้าในระบบอาเซียน ระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

จุดผ่อนปรนทางการค้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังไม่มีด่านถาวร มีเพียงมีจุดผ่อนปรนทางการค้าที่มีการขนส่งสินค้ากันไปมาระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวน 5 แห่ง ที่กฎหมายอนุมัติให้มีการค้าสินค้า ได้แก่

  1. จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องทางบ้านห้วยต้นนุ่น อยู่ในเขตพื้นที่บ้านห้วยต้นนุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม - บ้านน้ำมาง รัฐคะยา
  2. จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องทางบ้านห้วยผึ้ง อยู่ในเขตพื้นที่บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน - บ้านนามน รัฐฉาน
  3. จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องทางบ้านน้ำเพียงดิน อยู่ในเขตพื้นที่บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 3 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน -บ้านใหม่ รัฐคะยา
  4. จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องทางบ้านเสาหิน อยู่ในเขตพื้นที่หมู่บ้านเสาหิน หมู่ที่ 1 ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง - บ้านห้วยทราย รัฐคะยา
  5. จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องทางบ้านแม่สามแลบ อยู่ในเขตพื้นที่บ้านแม่สามแลบ หมู่ที่ 1 อำเภอสบเมย - จังหวัดผาปูน รัฐกะเหรี่ยง

ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนดให้สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าเล็กๆน้อยๆ ที่จำเป็นในการอุปโภค-บริโภคในชีวิตประจำวัน และเป็นสินค้าไม่ต้องห้ามตามกฎหมายอื่นใดได้ภายในบริเวณตลาดนัดเพื่อการค้าห่างจาก แนวพรมแดนประมาณ 2 กิโลเมตร ระหว่างเวลาตั้งแต่ 08.00-16.0 น. (เวลาประเทศไทย) ของทุกวัน