การแบ่งเขตการปกครอง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน แบ่งเขตพื้นที่การปกครอง ออกเป็น 7 อำเภอ 45 ตำบล 415 หมู่บ้าน สำหรับการปกครองท้องถิ่นมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวนทั้งสิ้น 50 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตําบล 6 แห่ง และ องค์การบริหารส่วนตําบล 42 แห่ง (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น)

ที่จังหวัด/อำเภอขนาดพื้นที่ (ตร.กม.)ระยะทางจากศาลากลางจังหวัดถึงที่ว่าการอำเภอ (กม.)ตำบลหมู่บ้านอบจ.เทศบาลเมืองเทศบาลตำบลอบต.
  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 12,681.259 - 45 415 1 1 6 42
1 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 2,483.115 2 7* 68 - 1 - 6
2 อำเภอขุนยวม 1,698.312 67 6 43 - - 1 6
3 อำเภอปาย 2,244.700 111 7 62 - - 1 7
4 อำเภอแม่สะเรียง 2,587.425 164 7 77 - - 3 5
5 อำเภอแม่ลาน้อย 1,456.645 134 8 69 - - 1 8
6 อำเภอสบเมย 1,412.687 192 6 58 - - - 6
7 อำเภอปางมะผ้า 798.375 64 4 38 - - - 4

หมายเหตุ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มี 7 ตำบล เนื่องจากรวมตำบลจองคำด้วย

อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีดังนี้

อำเภอตำบลหมู่บ้าน
1 เมืองแม่ฮ่องสอน 1 จองคำ - อยู่ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน -
2 ห้วยโป่ง 1 ห้วยโป่ง 6 ไม้ซางหนาม 11 ไมโครเวฟ
2 แก่นฟ้า 7 กลาง 12 แม่จ๋า
3 ป่าลาน 8 ห้วยช่างคำ 13 ทุ่งมะกอก
4 ห้วยหมากลาง 9 พะนอคี 14 ใหม่ห้วยหวาย
5 ไม้ฮุง 10 หนองเขียว 15 ทุ่งมะขามป้อม
3 ผาบ่อง 1 ผาบ่อง 5 ท่าโป่งแดง 9 น้ำส่อม
2 ป่าปุ๊ 6 ห้วยโป่งกาน 10 หัวน้ำแม่สะกึด
3 ห้วยเดื่อ 7 ห้วยแก้ว 11 ม่อนตะแลง
4 แม่สะกึด 8 ห้วยเสือเฒ่า 12 ผาบ่องเหนือ
4 ปางหมู 1 ปางหมู 6 สบป่อง 11 ขุนกลาง
2 กุงไม้สัก 7 สบสอย 12 ชานเมือง
3 ทุ่งกองมู 8 ไม้แงะ 13 ดอยแสง
4 ในสอย 9 ไม้สะเป่    
5 ใหม่ 10 พะโข่โหล่    
5 หมอกจำแป่ 1 หมอกจำแป่ 4 นาป่าแปก 7 ห้วยโป่งอ่อน
2 แม่สะงา 5 ห้วยมะเขือส้ม 8 ทบศอก
3 ห้วยขาน 6 รักไทย 9 ยอด
6 ห้วยผา 1 ห้วยผา 4 นาปลาจาด 7 ห้วยส้านใหม่
2 แม่สุยะ 5 ทุ่งมะส้าน 8 ห้วยส้านใน
3 ห้วยผึ้ง 6 แม่สุยะใหม่    
7 ห้วยปูลิง 1 ห้วยปูลิง 5 ห้วยตอง 9 ห้วยไม้ดำ
2 ห้วยกุ้ง 6 ห้วยปมฝาด 10 ห้วยปูเลย
3 หนองขาว 7 ห้วยตองก๊อ 11 ห้วยไทร
4 หัวน้ำแม่ฮ่องสอน 8 ห้วยฮี้    
2 ขุนยวม 1 ขุนยวม 1 ขุนยวม 3 แม่สุริน 5 ห้วยฟาน
2 ขุนยวม 4 แม่สะเป่ 6 แม่สะแป่เหนือ
2 แม่เงา 1 ต่อแพ 4 ห้วยต้นนุ่น 7 นาหัวแหลม
2 หัวเงา 5 ห้วยนา 8 หลวง
3 ประตูเมือง 6 สวนอ้อย    
3 เมืองปอน 1 เมืองปอน 5 แม่ซอ 9 หนองแห้ง
2 เมืองปอน 6 แม่ลาก๊ะ 10 แม่โข่จู
3 หางปอน 7 ท่าหินส้ม    
4 ป่าฝาง 8 มะหินหลวง    
4 แม่ยวมน้อย 1 หัวปอน 4 แม่ออ 7 ห้วยมะบวบ
2 แม่โกปี่ 5 แม่แจ๊ะ 8 แม่ลาก๊ะ
3 หว่าโน 6 แม่หาด    
5 แม่กิ๊ 1 แม่กิ๊ 3 พะโท 5 เปียงหลวง
2 ห้วยส้าน 4 ห้วยโป่งเลา    
6 แม่อูคอ 1 คำสุข 3 ปางตอง 5 แม่อูคอหลวง
2 หัวแม่สุริน 4 พัฒนา 6 แม่อูคอ
3 ปาย 1 เวียงใต้ 1 เมืองพร้าว 4 เมืองแพร่ 7 ใหม่สหสัมพันธ์
2 เจ้าหม้อ 5 น้ำฮู 8 แสงทองเวียงใต้
3 ป่าขาม 6 ห้วยปู    
2 เวียงเหนือ 1 โป่ง 5 โฮ่ง 9 กิ่วหน่อ
2 ใหม่ 6 ห้วยหก 10 ห้วยเฮี๊ยะ
3 ตาลเจ็ดต้น 7 หัวแม่เมือง    
4 เมืองน้อย 8 ศรีดอนชัย    
3 แม่นาเติง 1 แม่นาเติงนอก 5 แม่ของ 9 ผีลู
2 แม่นาเติงใน 6 นาจลอง 10 ไทรงาม
3 ม่วงสร้อย 7 ปางแปก 11 นาจลองใหม่
4 หมอแปง 8 แม่นะ    
4 แม่ฮี้ 1 แม่เย็น 3 ท่าปาย 5 แม่ฮี้
2 ทรายขาว 4 แม่ปิง 6 ห้วยแก้ว
5 ทุ่งยาว 1 ทุ่งโป่ง 5 แพมกลาง 9 ตีนธาตุ
2 ทุ่งยาวเหนือ 6 แพมบก 10 ร้องแหย่ง
3 ทุ่งยาวใต้ 7 แม่อีแลบ 11 กุงแกง
4 สบแพม 8 ปางตอง 12 มโนรา
6 เมืองแปง 1 เมืองแปง 4 สบสา 7 ห้วยหมี
2 ใหม่ดอนตัน 5 แกงหอม 8 แกงหอมใหม่
3 ดอยหมากพริก 6 ห้วยผักห้า    
7 โป่งสา 1 โป่งสา 4 แม่เหมืองหลวง 7 ปางตอง
2 ห้วยไร่ 5 ขุนสาใน    
3 ห้วยเดื่อ 6 โป่งทาก    
4 แม่สะเรียง 1 บ้านกาศ 1 ท่าข้าม 6 ห้วยหลวง 11 ป่าหมาก
2 สบหาร 7 แม่ต๊อบเหนือ 12 โป่ง
3 แพะ 8 ท่าข้ามเหนือ 13 โป่งดอยช้าง
4 แม่หาร 9 พะมอลอ    
5 แม่ต๊อบใต้ 10 ขุนแม่ต๊อบ    
2 แม่สะเรียง 1 จอมแจ้ง 4 ทุ่งพร้าว 7 หนองผักหนาม
2 ในเวียง 5 ไร่ 8 ป่ากล้วย
3 พะเด่นมะห้า 6 ดงสงัด 9 นาคาว
3 แม่คง 1 ทุ่งแล้ง 5 แม่ก๋อน 9 จอท่า
2 ห้วยห้อม 6 กองสุม 10 หนองป่าแขม
3 ห้วยกองแป 7 อูหลู่ 11 ห้วยแห้ง
4 จอสิเดอร์ 8 แม่สะลาย    
4 แม่เหาะ 1 แม่ริดป่าแก่ 6 ดงกู่ 11 ขุนวงค์
2 แม่ริดหลวง 7 ดงหลวง 12 แม่สวรรค์น้อย
3 แม่สวรรค์หลวง 8 ห้วยปลากั้ง 13 แม่กะไน
4 แม่เหาะ 9 ปางผาง    
5 แม่จ๊าง 10 แม่เหาะใต้    
5 แม่ยวม 1 น้ำดิบ 6 ห้วยโผ 11 ห้วยปง
2 ห้วยวอก 7 ท่าตาฝั่ง 12 พะคะปวง
3 ทุ่งแพม 8 คะปวง 13 จอมกิตติ
4 ห้วยสิงห์เหนือ 9 แม่กองแป    
5 ห้วยทราย 10 แม่กองคา    
6 เสาหิน 1 เสาหิน 3 แม่สอง 5 โพซอ
2 แม่หลอ 4 แม่เจ 6 สล่าเชียงตอง
7 ป่าแป๋ 1 แม่อุมลองหลวง 5 ห้วยเดื่อ 9 แม่ปุ๋น
2 แม่อุมลองน้อย 6 แม่ละ 10 ห้วยงู
3 ป่าแป๋ 7 ฮากไม้ใต้ 11 อมพาย
4 ช่างหม้อ 8 ฮากไม้เหนือ 12 แม่อุมป๊อก
5 แม่ลาน้อย 1 แม่ลาน้อย 1 แม่ลาน้อย 6 แม่แลบ 11 แม่ละมอง
2 ป่าหมาก 7 แม่งะ 12 แม่ลางิ้ว
3 แม่สะปึ๋งเหนือ 8 ท่าสองแคว 13 พระบาทห้วยผึ้ง
4 ห้วยตึง 9 ทุ่งสารภี 14 ห้วยริน
5 วังคัน 10 ทุ่งรวงทอง 15 แม่สะปึ๋งใต้
2 แม่ลาหลวง 1 แม่ลามาหลวง 4 ห้วยกู่ป๊ะ 7 สันติพัฒนา
2 แม่สุ 5 สันติสุข 8 ทุ่งป่าคา
3 ห้วยกองเป๊าะ 6 ห้วยไก่ป่า 9 สุขใจ
3 ท่าผาปุ้ม 1 แม่สะกึ๊ด 4 ท่าผาปุ้ม 7 แม่กวางใต้
2 ห้วยผึ้ง 5 แม่เตี๋ย 8 ใหม่พัฒนา
3 ห้วยหมากหนุน 6 แม่สะกั๊วะ    
4 แม่โถ 1 แม่โถ 4 แม่โถใต้ 7 ห้วยผึ้งใหม่
2 ผาแดงหลวง 5 แม่อุมพาย 8 ห้วยไม้ซาง
3 แม่โถกลาง 6 แม่จอ    
5 ห้วยห้อม 1 ห้วยห้อม 4 ตูน 7 ละอางเหนือ
2 ห้วยห้า 5 ดง 8 ดงใหม่
3 สาม 6 ละอุบ 9 ดูลาเปอ
6 แม่นาจาง 1 แม่นาจาง 4 หนองม่วน 7 แม่นาจางใต้
2 แม่กองแป 5 กอกหลวง    
3 แม่ขีด 6 แม่สะแมง    
7 สันติคีรี 1 แม่ปาง 4 ห้วยมะกอก 7 หัวลา
2 แม่แป 5 หัวดอย 8 หัวตาด
3 แม่ฮุ 6 กะริคี    
8 ขุนแม่ลาน้อย 1 ขุนแม่ลาน้อย 3 แม่ลาป่าแก่ 5 แม่ลาผาไหว
2 ส้มป่อย 4 ห้วยฟักทอง    
6 สบเมย 1 สบเมย 1 เลโค๊ะ 5 แม่ทะลุ 9 น้ำออกฮู
2 แม่คะตวน 6 ซื่อหมื้อ 10 ห้วยทีชะ
3 ขุนแม่คะตวน 7 แม่ลามาหลวง 11 ทีฮือลือ
4 ห้วยกองมูล 8 ทียาเพอ 12 กลอโค๊ะ
2 แม่คะตวน 1 ผาผ่า 4 แม่ออกใต้ 7 แพะหลวง
2 ไหม้ 5 คอนผึ้ง 8 อุมดาเหนือ
3 แม่เกาะ 6 แม่ออกกลาง    
3 กองก๋อย 1 กองก๋อย 4 ห้วยเกี๋ยง 7 ท่าฝาย
2 ผาเยอร์ 5 แม่แพน้อย 8 ทะโลงเหนือ
3 แม่แพหลวง 6 ห้วยวอก 9 กองต๊อก
4 แม่สวด 1 แม่สวด 5 อุมโล๊ะเหนือ 9 นาดอย
2 ห้วยม่วง 6 แม่แฮด 10 สบโขง
3 แม่เลาะ 7 แม่หาด 11 แม่แพใหญ่
4 แม่หลุย 8 แม่สวดใหม่ 12 อุมโล๊ะเหนือ
5 ป่าโปง 1 ป่าโป่ง 4 ห้วยหมูเหนือ 7 ห้วยกุ้ง
2 กองแปเหนือ 5 ห้วยเหี๊ยะ    
3 ต้นงิ้วเหนือ 6 แม่ลายจอลา    
6 แม่สามแลบ 1 แม่สามแลบ 5 บุญเลอ 9 กอมูเดอ
2 แม่ตอละ 6 ปู่ทา 10 ห้วยแห้ง
3 สิวาเดอ 7 แม่ลามาน้อย    
4 สบเมย 8 ห้วยกระต่าย    
7 ปางมะผ้า 1 สบป่อง 1 สบป่อง 4 หนองผาจ้ำ 7 หนองตอง
2 น้ำริน 5 แม่อูมอง 8 แม่หมูลีซอ
3 ไร่ 6 กึ้ดสามสิบ    
2 ปางมะผ้า 1 แม่ละนา 5 ยาป่าแหน 9 ลุกข้าวหลาม
2 ปางคาม 6 ผาแดง 10 ผาเผือก
3 ไม้ฮุง 7 ไม้ลัน 11 บ่อไคร้
4 จ่าโบ่ 8 ห้วยเฮี้ยะ    
3 ถ้ำลอด 1 ถ้ำลอด 4 ผามอน 7 แอลา
2 แสนคำลือ 5 เมืองแพม    
3 วนาหลวง 6 ห้วยแห้ง    
4 นาปู่ป้อม 1 นาปู่ป้อม 5 ปุงยาม 9 โท้งหลวง
2 ปางตอง 6 โท้งนา-ดอยคู 10 โท้งกองเต้า
3 ปางบอน 7 โท้งสาแล 11 ป่าโหล
4 น้ำฮูผาเสื่อ 8 ซอแบะ 12 ปางคอง

หมายเหตุ ภาพแผนที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน