วิสัยทัศน์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

 

วิสัยทัศน์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

 

วิสัยทัศน์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

 

วิสัยทัศน์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

 

วิสัยทัศน์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

 

วิสัยทัศน์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

 

วิสัยทัศน์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

 

วิสัยทัศน์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

 

วิสัยทัศน์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง