วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน