วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน จัดงานแสดงผลงานทางวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรอาชีพและการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เพื่อให้สถานศึกษาได้แสดงศักยภาพผลงานที่เกิดจากการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภายในโรงเรียน และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้/นวัตกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการบริการของสถานศึกษาในระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ การแข่งขันการนำเสนอผลการพัฒนาหลักสูตรอาชีพ และการพัฒนาการจัดการระดับปฐมวัย ในระดับจังหวัด การแข่งขันทำอาหาร การแสดงบนเวที และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน