วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และทักษะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมสิบล้านบุรี รีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน