วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2564 ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 9/2564 ที่ห้องประชุมประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพิจารณาปลูกป่าและบำรุงรักษาสวนป่าของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วต่อเนื่อง ตลอดจนสอดคล้องกับการดำเนินงานในพื้นที่

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน