วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริตและเวทีชุมชน STRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน ที่ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี พ.ต.ท.ดร.ศิระปรุฬห์ ปวเรศจิรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานการดำเนินการโครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จากนั้น เป็นการบรรยายหัวข้อสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ให้ประสบความสำเร็จ ได้แก่ การสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับงานก่อสร้าง กระบวนการในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งการอภิปรายเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริตและขยายเครือข่ายชมรม STRONG- จิตพอเพียงต้านทุจริต สู่เครือข่ายและชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการส่งเสริมต้านทุจริตเชิงรุก ขยายการรับรู้ต่อประชาชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมประชาชนและทุกภาคส่วนในจังหวัด

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน