วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน (War Room) ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง (Work Shop) และถอดบทเรียนผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในช่วงที่ผ่านมา โดยมีนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลด้วย

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน