วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศอ.ปส.จ.มส.) ครั้งที่ 3/2564 ที่ห้องประชุมประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสรุปสถานการณ์ยาเสพติดตามแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ด้านการบำบัดและด้านการปราบปรามของหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการขยายผลร้อยใจรักษ์ ในอำเภอปางมะผ้า อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และอำเภอแม่สะเรียง

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน