วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการโครงการและงบประมาณของแผนพัฒนาหมู่บ้านตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562-2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายชนก มากพันธุ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อสะท้อนปัญหาของประชาชนในรูปแบบของแผนพัฒนาหมู่บ้าน บูรณาการปฏิบัติงานขยายผลสู่แผนโครงการร้อยใจรักษ์ และบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เกิดการต่อยอดในการแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน