วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหารือคณะเดินทางเชื่อมความสัมพันธ์ สำรวจลู่ทางและพบปะหารือ ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน การค้าชายแดน การศึกษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและสาธารณสุข กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน