วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.09 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษาร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานตามโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2561 จากบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ไปยังวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างทุกส่วนราชการได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด