วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้ที่ได้รับสัญชาติไทย จำนวน 123 คน ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมกันนี้ผู้ได้รับสัญชาติไทยกล่าวปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจะประพฤติตนเป็นพลเมืองดี หากผิดคำปฏิญาณจะยินยอมให้ยึดบัตรประจำตัวประชาชนคืน

ผู้ได้รับสัญชาติไทยรายหนึ่ง กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้รับสัญชาติไทย หลังจากยื่นเรื่องมานานกว่า 10 ปี ซึ่งทำให้มีโอกาสหางานทำได้ง่ายขึ้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่า บัตรประจำตัวประชาชนจะทำให้ทุกคนมีสิทธิ์เหมือคนไทยทุกคน รวมทั้งมีสิทธิรักษาพยาบาล โดยใช้บัตรทอง จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีผู้ไร้สัญชาติจำนวน 37,573 คน