วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการฝึกซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ และแผนอพยพประชาชน ประจำปี 2564 พื้นที่บ้านแม่ส่วยอู และบ้านห้วยเสือเฒ่า ที่โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการฝึกซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ และแผนอพยพประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ซักซ้อมความเข้าใจในหน้าที่และบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ในการช่วยเหลือและการบรรเทาความเดือนร้อนที่ได้รับอย่างทันท่วงทีเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจากสถานการณ์ปัจจุบันตามแนวชายแดน ซึ่งอาจจะมีการกระทบกระทั่งระหว่างกัน เนื่องจากปัจจัยภายในประเทศเพื่อนบ้านที่ส่งผลกระทบกับประเทศไทย

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน