วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยก่อนวาระการประชุมนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ได้รับอนุมัติเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต ตามหลักเกณฑ์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 10,000 บาท ให้แก่นายใช้ ปร๊ะย่อ สามีของนายสาวชุลีพร เลาหลื่อ ผู้เสียชีวิตจากวาตภัย