วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล” จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ห้องประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference Room) ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของโครงการโคกหนองนาโมเดล ที่จัดทำขึ้นตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน