วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ในโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีการมอบทุนช่วยเหลือเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา จำนวน 23 คน และมอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 จำนวน 23 คน

ทั้งนี้ โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสมาคมพัฒนาการศึกษาแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน อายุ 2 ถึง 21 ปี ที่ยากจน ด้อยโอกาส หลุดออกจากระบบการศึกษา กลับเข้าเรียนในระบบ หรือได้รับโอกาสอบรม พัฒนาทักษะอาชีพ สู่การมีงานทำมีอาชีพ สร้างรายได้ด้วยตนเอง เป็นการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน