วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกิจกรรม “วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563” ณ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมจิตอาสา ประกอบด้วย กิจกรรมด้านความปลอดภัย ได้แก่ ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอนและโรงไฟฟ้าดีเซลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยโดยสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ความปลอดภัยเกี่ยวกับการจารจรโดยการทาสีทางม้าลายถนนทางเข้าโรงเรียน และกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ ได้แก่ กิจกรรมทาสีอาคารเรียนชั้นอนุบาล กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจาก สถานประกอบกิจการ และรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน