วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2563 ณ สำนักงานศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน