วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียน ณ โรงเรียนสังวาลวิทย์ 3 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน