วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายเงินงบประมาณระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563 เพื่อให้การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรการด้านงบประมาณ ให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน