วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฟื้นฟูศักยภาพพนักงานสุขภาพชุมชนและให้แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อนำไปพัฒนาการทำงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ พิชชาพร เฮาส์ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน