วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปี (Timeline) และผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน