วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เครือข่ายภาคประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สร้างการรับรู้และยอมรับเพื่อจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ภาคประชาชน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน