วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตรงตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ รวมทั้งเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน/มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน