วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริและเตรียมการต้อนรับพลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ รองประธานที่ปรึกษา/หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและมอบแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน