วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการริหารงานยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามและประสานการทำงานร่วมกันในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งเพื่อเป็นการขับเคลื่อนมติคณะรัฐมนตรี โดยมีกลไกการบริหารจัดการแบบบูรณาการระดับหน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการได้อย่างแท้จริง ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน