วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่) เพื่อดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของปัญหาประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน / สปชส.แม่ฮ่องสอน