วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนพัฒนาอำเภอ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนพัฒนาอำเภอ เพื่อให้การพิจารณาและกลั่นกรองแผนพัฒนาอำเภอ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาจังหวัด ตามแผนพัฒนาจังหวัดก่อนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน