วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 หน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกอบด้วยสำนักงานสถิตจังหวัด สำนักงานอุตุนิยมวิทยา บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และ กสท.โทรคมนาคม จำกัด นำสิ่งของอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และสิ่งของที่จำเป็น มาใส่ตู้ปันสุข ตามโครงการ “แม่ฮ่องสอนปันสุข” โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานใส่สิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่บริเวณโถงทางขึ้นศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่) เพื่อแบ่งปันอาหารและเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคโควิด-19 รวมทั้งเด็กและคนชราที่ขาดแคลนเครื่องใช้ สิ่งของอุปโภค บริโภค

ภาพ/ข่าว จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน