วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน