วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรการด้านงบประมาณ ให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน