วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2563 เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน