จังหวัดแม่ฮ่องสอนขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ โดยมีนายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังนโยบาย และแนวทางการดำเนินงาน 
ทั้งนี้การมอบนโยบายและการดำเนินงานในครั้งนี้เพื่อสร้างพลังและปลูกจิตสำนึกวิญญาณนักพัฒนาแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน