วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2563 เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน