วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งมอบวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) งบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เป็นผู้แทนรับมอบ มี นายบำรุง สังข์ขาว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่)

โอกาสนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ส่งมอบหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) จำนวน 20 ชุด ให้กับทีมงานสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อ.ส.) ที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ ประจำจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่มาปฏิบัติงาน ผู้มาติดต่องานราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบ