วันที่18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)แผนงานขยายเขตไฟฟ้าใหม่หมู่บ้านในโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ อำเภอปาย และอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน(กลุ่มที่ 1) และในพื้นที่ อำเภอปางมะผ้า และอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กลุ่มที่ 2) ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แผนงานขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านในโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอปาย และปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ภาพจาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน